Bibliografia publikacji pracowników UMK w Toruniu


Informacja o bazie


Zawartość: Baza dokumentuje dorobek piśmienniczy pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Collegium Medicum w Bydgoszczy posiada oddzielną bazę dostępną pod adresem http://bg.cm.umk.pl/splendor/bib/.
Zasięg chronologiczny: Od roku 1986.
Opracowanie: Baza jest opracowywana przez Bibliotekę Uniwersytecką.
Aktualizacja bazy: W 2005 roku baza została przekonwertowana z systemu CDS/ISIS do Expertusa. Obecnie jest robiona korekta i systematycznie dodawane są nowe opisy.

Baza jest kontynuacją opublikowanych w latach 1978 oraz 1990 bibliografii dorobku pracowników UMK, obejmujących okresy dziesięcioletnie 1966-1975 i 1976-1985. Rejestruje ona prace opublikowane od 1986 roku. Bibliografia obejmuje zróżnicowane piśmiennictwo, także publicystykę, z wyjątkiem publikacji w prasie codziennej, choć i tu zdarzają się odstępstwa w uzasadnionych przypadkach.

Opisy bibliograficzne tworzono początkowo w systemie CDS-ISIS, z możliwością wyszukiwania i wydruku według następujących indeksów: autor, tytuł, jednostka, rok publikacji, słowo kluczowe. Bazę opracowywano z autopsji, zaznaczając każdorazowo fakt odstępstwa od tej zasady.

W 2005 roku podjęto decyzję o zakupie oprogramowania Expertus, stosowanego przez wiele uczelni polskich, do rejestracji drukowanego dorobku pracowników UMK. Dokonano konwersji ponad 25 tysięcy rekordów bibliograficznych z ISIS do Expertusa.

Obecnie zespół pracowników Biblioteki dokonuje ostatecznej redakcji opisów bibliograficznych oraz indeksów po konwersji.

Planuje się uzupełnienie każdego rekordu, poczynając od piśmiennictwa za rok 2005, o wskaźniki bibliometryczne, takie jak: Impact Factor, punktacja MNiSW, ewentualnie Index Copernicus.

Od 2006 roku piśmiennictwo jest rejestrowane na bieżąco w bibliotekach specjalistycznych UMK oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej. Opisy w miarę możliwości sporządzane są z autopsji. By można było wyeliminować całkowicie praktykę sporządzania bibliografii na podstawie wykazów publikacji potrzebna jest życzliwa pomoc ze strony pracowników naukowych, polegająca na dostarczaniu oryginalnych publikacji do bibliotek. Jedynie autopsja gwarantuje pełny i poprawny opis bibliograficzny, a w konsekwencji uwiarygodnia analizy bibliometryczne.

Expertus — system rejestracji bibliograficznej i bibliometrycznej publikacji pracowników UMK w Toruniu

Podstawowe funkcje systemu Expertus: rejestracja danych bibliograficznych dowolnego typu; możliwość dołączania abstraktów i linków do pełnych tekstów online; sporządzanie zestawień tematycznych, zestawień prac danego autora lub jednostki organizacyjnej; sporządzanie pełnej statystyki bibliometrycznej; eksport danych do programu Ankieta Jednostki OPI; wydruk tabel oceny parametrycznej; sporządzanie wykazu prac według wskaźnika wartościującego; wydruk rocznika bibliografii (układ według nazwisk autorów lub jednostek organizacyjnych; automatyczne tworzenie indeksów autorów, słów kluczowych, tytułów wydawnictw ciągłych); udostępnianie bazy danych w Internecie; udostępnianie w Internecie lub w sieci wewnętrznej analizy bibliometrycznej oraz rankingów autorów, jednostek organizacyjnych i wydziałów; możliwość wydania bazy bibliograficznej na CD-ROM, niezależnie od wersji drukowanej.

Baza umożliwia dostarczanie wykazów publikacji naukowych na potrzeby: procedur awansów akademickich, przewodów doktorskich i habilitacyjnych, akredytacji jednostek, wniosków o granty, rocznych sprawozdań naukowych pracowników i jednostek uczelnianych. Baza może też stanowić pomoc przy ocenie wewnętrznej oraz przy rozdziale funduszy na badania.

Stopień kompletności bibliografii w ramach jednostek naukowych jest różny, ponieważ poszczególne biblioteki wydziałowe przystępowały do projektu w różnym czasie.

Powrót do strony wyszukiwawczej

Strona główna Biblioteki UMK