Bibliografia publikacji pracowników UMK w Toruniu
Wykaz jednostek UMK

Wykaz skrótów i pełnych nazw jednostek organizacyjnych UMK
(stan z 1 października 2020 r.)

WChWydział Chemii
KChAiSSKatedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej
KChBiKKatedra Chemii Biomateriałów i Kosmetyków
KChBiPKatedra Chemii Biomedycznej i Polimerów
KChFiFPKatedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów
KChKiSAKatedra Chemii Kwantowej i Spektroskopii Atomowej
KChMAiKKatedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy
KChNiKKatedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej
KChOKatedra Chemii Organicznej
KChŚiBKatedra Chemii Środowiska i Bioanalityki
KTChKatedra Technologii Chemicznej
LBŚPLaboratorium Badań Środowiska Pracy
PrAIPracownia Analiz Instrumentalnych

WFiNSWydział Filozofii i Nauk Społecznych
IBIiKInstytut Badań Informacji i Komunikacji
KBPIKatedra Badań Przestrzeni Informacyjnej
KKogKatedra Kognitywistyki (WFNS)
KKMiDKatedra Komunikacji, Mediów i Dziennikarstwa
KMDiCKatedra Mediów Drukowanych i Cyfrowych
IFilozInstytut Filozofii (WFNS)
KFPKatedra Filozofii Praktycznej
KFSKatedra Filozofii Społecznej
KHFFSiEKatedra Historii Filozofii, Filozofii Systematycznej i Etyki
KLogikiKatedra Logiki (WFNS)
INPInstytut Nauk Pedagogicznych
KDiMKatedra Dydaktyki i Mediów
KEWiOKatedra Edukacji Wczesnej i Obywatelskiej
KHNPKatedra Historii Nauk Pedagogicznych
KPFKatedra Pedagogiki Funkcjonalnej
KPSiPSKatedra Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej
KPSzkKatedra Pedagogiki Szkolnej (WFNS)
KRRiODKatedra Rewalidacji, Resocjalizacji i Opieki Długoterminowej
KTWychKatedra Teorii Wychowania (WFNS)
IPsychInstytut Psychologii
KPKiNKatedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii
KPPiPKatedra Psychologii Poznawczej i Porównawczej
KPSiŚKatedra Psychologii Społecznej i Środowiskowej
ISocInstytut Socjologii (WFNS)
KBJŻiSSKatedra Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej
KBKKatedra Badań Kultury
KBnNiSWKatedra Badań nad Nauką i Szkolnictwem Wyższym
KESKatedra Ekologii Społecznej
KSZSKatedra Socjologii Zmian Społecznych

WFAiISWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
IAstronInstytut Astronomii
IFzInstytut Fizyki
KBfKatedra Biofizyki
KBiIOKatedra Biofotoniki i Inżynierii Optycznej
KDFKatedra Dydaktyki Fizyki
KFAMOKatedra Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej
KFMKatedra Fizyki Matematycznej
KFSKatedra Fizyki Stosowanej
KMKwKatedra Mechaniki Kwantowej
KNanKatedra Nanofotoniki
INTInstytut Nauk Technicznych
KAiSPKatedra Automatyki i Systemów Pomiarowych
KISKatedra Informatyki Stosowanej

WHumWydział Humanistyczny (2019- )
IJęzInstytut Językoznawstwa
KBałKatedra Bałkanistyki (WHUM)
KJAiJSKatedra Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego
KJPKatedra Języka Polskiego
KJNJiTKatedra Języka Niemieckiego, Japońskiego i Translatoryki
KJRKatedra Języków Romańskich
KJSKatedra Języków Słowiańskich
KJEKatedra Językoznawstwa Eksperymentalnego
KTJKatedra Teorii Języka
ILitInstytut Literaturoznawstwa
KALiNMKatedra Antropologii Literatury i Nowych Mediów
KEiLPKatedra Edytorstwa i Literatury Polskiej
KFilKlasKatedra Filologii Klasycznej (WHUM)
KHLPiTKKatedra Historii Literatury Polskiej i Tradycji Kulturowej
KLSKatedra Literatur Słowiańskich
KLFRKatedra Literaturoznawcza Filologii Romańskiej
KLAiPLKatedra Literatury Amerykańskiej i Przekładu Literackiego
KLiKKNKatedra Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych XIX-XXI wieku
KLKiKAKatedra Literatury, Kultury i Komparatystyki Anglojęzycznej
KLKiMNOJKatedra Literatury, Kultury i Mediów Niemieckiego Obszaru Językowego
KLWiHKatedra Literatury Włoskiej i Hiszpańskojęzycznej
KOrientKatedra Orientalistyki
KTLiKKatedra Teorii Literatury i Komparatystyki
INoKInstytut Nauk o Kulturze
KEiAKKatedra Etnologii i Antropologii Kulturowej (WHUM)
KKtKatedra Kulturoznawstwa (WHUM)
SKJPOStudium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców (WHUM)

WMiIWydział Matematyki i Informatyki
KAiGKatedra Algebry i Geometrii
KAFKatedra Analizy Funkcjonalnej
KInfKatedra Informatyki
KKiOSKatedra Kombinatoryki i Obliczeń Symbolicznych
KNAMKatedra Nieliniowej Analizy Matematycznej
KRRKatedra Równań Różniczkowych
KSMiEDKatedra Statystyki Matematycznej i Eksploracji Danych
KTEiUDKatedra Teorii Ergodycznej i Układów Dynamicznych
KTPiASKatedra Teorii Prawdopodobieństwa i Analizy Stochastycznej
LESKLaboratorium Eksploatacji Systemu Komputerowego
PEiMKPracownia Elektroniki i Miernictwa Komputerowego
PrSOpPracownia Systemów Operacyjnych
PrSSPracownia Systemów Sieciowych

WNBiWWydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
IBInstytut Biologii
KBiochKatedra Biochemii
KBCzKatedra Biologii Człowieka
KBKiMKatedra Biologii Komórkowej i Molekularnej
KEBKatedra Ekologii i Biogeografii
KFRBKatedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii
KFZNKatedra Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii
KGenKatedra Genetyki
KGPKKatedra Geobotaniki i Planowania Krajobrazu
KImmunKatedra Immunologii
KMbKatedra Mikrobiologii
KMŚBKatedra Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii
KZBPKatedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii
KZiEKKatedra Zoologii i Ekologii Kręgowców
IMWInstytut Medycyny Weterynaryjnej
KChWKatedra Chirurgii Weterynaryjnej
KDiNKKatedra Diagnostyki i Nauk Klinicznych
KNPiPKatedra Nauk Podstawowych i Przedklinicznych
KOZPDZKatedra Ochrony Zdrowia Publicznego i Dobrostanu Zwierząt

WNEiZWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
KDBKatedra Doskonałości Biznesowej
KEiSKatedra Ekonometrii i Statystyki
KEKatedra Ekonomii
KGiFCKatedra Gospodarki i Finansów Cyfrowych
KGZPKatedra Gospodarowania Zasobami Pracy
KINKatedra Inwestycji i Nieruchomości
KLogKatedra Logistyki
KPESRKatedra Polityki Ekonomicznej i Studiów Regionalnych
KRFKatedra Rachunkowości Finansowej
KRZKatedra Rachunkowości Zarządczej
KZOiMKatedra Zachowań Organizacyjnych i Marketingu
KZFKatedra Zarządzania Finansami
KZPKatedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
KZIMEKatedra Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii

WNHWydział Nauk Historycznych
IArchInstytut Archeologii
KAŚiPCzKatedra Archeologii Środowiskowej i Paleoekologii Człowieka
KPrahistKatedra Prahistorii
KSiWŚKatedra Starożytności i Wczesnego Średniowiecza
KŚiCzNKatedra Średniowiecza i Czasów Nowożytnych
LBLaboratorium Bioarcheologii
LDKiGZALaboratorium Dokumentacji, Konserwacji i Gromadzenia Zabytków Archeologicznych
LTLaboratorium Traseologii
IHiAchInstytut Historii i Archiwistyki
KAiZDKatedra Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją
KHNiKNKatedra Historii Nowożytnej i Krajów Niemieckich
KHSiEŚ-WKatedra Historii Skandynawii i Europy Środkowo-Wschodniej
KHSiBKatedra Historii Starożytnej i Bizancjum
KHŚiNPHKatedra Historii Średniowiecza i Nauk Pomocniczych Historii
KHXIX-XXiHNKatedra Historii XIX-XX wieku i Historii Najnowszej
KHWKatedra Historii Wojskowej
KMDiHKKatedra Metodologii, Dydaktyki i Historii Kultury

WNoPiBWydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
INoBInstytut Nauk o Bezpieczeństwie
KBMKatedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego
KBNKatedra Bezpieczeństwa Narodowego
KBSiKKatedra Bezpieczeństwa Społecznego i Kulturowego
KSSKatedra Studiów Strategicznych
INoPInstytut Nauk o Polityce
KFiTPKatedra Filozofii i Teorii Polityki
KMPKatedra Myśli Politycznej (WNPB)
KSMKatedra Stosunków Międzynarodowych (WNPB)
KSEKatedra Studiów Europejskich
KSPKatedra Systemów Politycznych

WNoZiGPWydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
KGiHKatedra Geologii i Hydrogeologii
KGKKatedra Geomatyki i Kartografii
KGPCzKatedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu
KGKKKatedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu
KGPTKatedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu
KHGWKatedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej
KKFKatedra Kultury Fizycznej
KMKlimKatedra Meteorologii i Klimatologii
KSMRRKatedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego
LAŚLaboratorium Analiz Środowiskowych

WPiAWydział Prawa i Administracji
KHDP-PiPNKatedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego
KPKiKKatedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki
KPCzKatedra Praw Człowieka
KPAKatedra Prawa Administracyjnego
KPFPKatedra Prawa Finansów Publicznych
KPHiMKatedra Prawa Handlowego i Morskiego
KPPCKatedra Prawa i Postępowania Cywilnego
KPrKKatedra Prawa Karnego
KPKsKatedra Prawa Konstytucyjnego
KPMEKatedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
KPOŚiPPGKatedra Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodarczego
KPPKatedra Prawa Pracy
KPRzHPiUPKatedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Ustrojów Państwowych
KPUiMKatedra Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego
KTPiPKatedra Teorii Prawa i Państwa

WSzPWydział Sztuk Pięknych
KAWiRzKatedra Architektury Wnętrz i Rzeźby
KEWBSKatedra Edukacji Wizualnej i Badań nad Sztuką
KGfKatedra Grafiki
KHSiKKatedra Historii Sztuki i Kultury (WSzP)
KHSNiPeKatedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej
KHSXXwEŚiEKatedra Historii Sztuki XX w. w Europie Środkowej i na Emigracji
KIntermKatedra Intermediów
KK-RAiRzKatedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby
KK-RMiRPKatedra Konserwacji-Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej
KK-RPiSKatedra Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry
KK-RSNiWKatedra Konserwacji-Restauracji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej
KKwKatedra Konserwatorstwa
KMlKatedra Malarstwa
KPGf Katedra Projektowania Graficznego
KRysKatedra Rysunku
KTiTSzPKatedra Technologii i Technik Sztuk Plastycznych
KZiMKatedra Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa

WTWydział Teologiczny
KFChKatedra Filozofii Chrześcijańskiej
KNSiPKKatedra Nauk Społecznych i Prawa Kanonicznego
KTHKatedra Teologii Historycznej
KTPKatedra Teologii Praktycznej
KTSKatedra Teologii Systematycznej

ICNTInterdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii

JOJednostki Ogólnouczelniane
ArchArchiwum UMK
BUBiblioteka Uniwersytecka
ULOUniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące
UCIUniwersyteckie Centrum Informatyczne
UCSUniwersyteckie Centrum Sportowe
WNUMKWydawnictwo Naukowe UMK

JMJednostki Międzywydziałowe
SPNJOStudium Praktycznej Nauki Języków Obcych

CUCentra Uniwersyteckie i inne jednostki organizacyjne
CBKDKCentrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego (WSzP)
CBRCentrum Badań nad Rodziną (WFNS)
CEBMSBCentrum Edukacyjno-Badawcze Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych (WCh)
CJKCCentrum Języka i Kultury Chińskiej (WHUM)
UCArŚiNUniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
UCBNUniwersyteckie Centrum Badań Nieliniowych im. J.P. Schaudera
FAMOKrajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO)

AUAdministracja Uniwersytetu
RektoratRektorat

CMCollegium Medicum

Nieaktualne kody jednostek występujące w bazie
(w układzie alfabetycznym wg skrótów)

BI-ówBiEBiblioteka Instytutów BOiM oraz EiOŚ [WBiNoZ]
BIABiblioteka Instytutu Archeologii [WNH]
BIArKEtBiblioteka Instytutu Archeologii i Katedry Etnologii [WNH]
BIFlSłBiblioteka Instytutu Filologii Słowiańskiej [WFL]
BIFzBiblioteka Instytutu Fizyki [WFAiIS]
BIGBiblioteka Instytutu Geografii [WBiNoZ]
BIHiAchBiblioteka Instytutu Historii i Archiwistyki [WNH]
BIJiLBiblioteka Instytutów IJP oraz ILP [WFL]
BIPgBiblioteka Instytutu Pedagogiki [WH]
BIPiSMBiblioteka Instytutów: Politologii oraz Stosunków Międzynarodowych [WH]
BKFlAnBiblioteka Katedry Filologii Angielskiej [WFL]
BKFlGrBiblioteka Katedry Filologii Germańskiej [WFL]
BKFlKlBiblioteka Katedry Filologii Klasycznej [WFL]
BKHSiKBiblioteka Katedry Historii Sztuki i Kultury [WNH]
BWBiNoZBiblioteka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi [WBiNoZ]
BWChBiblioteka Wydziału Chemii [WCh]
BWFilBiblioteka Wydziału Filologicznego [WFL]
BWHBiblioteka Wydziału Humanistycznego [WH]
BWMiIBiblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki [WMiI]
BWNEiZBiblioteka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania [WNEiZ]
BWNPBiblioteka Wydziału Nauk Pedagogicznych [WNP]
BWPiABiblioteka Wydziału Prawa i Administracji [WPiA]
BWPSMBiblioteka Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych [WPSM]
BWSzPBiblioteka Wydziału Sztuk Pięknych [WSzP]
BWTBiblioteka Wydziału Teologicznego [WT]
CACentrum Astronomii [WFAiIS]
CBACentrum Badań Australijskich [WFL]
CBCCentrum Badań nad Cyberprzestępczością [WPiA]
CBKCentrum Badań Kanadyjskich [WFL]
CBKitCentrum Badań Kitabistycznych [WFL]
CEBMSiBCentrum Edukacyjno-Badawcze Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych [WCh]
CJKChCentrum Języka i Kultury Chińskiej [WFL]
CSECentrum Studiów Europejskich UMK im. Jeana Monneta [JO]
CSEurCentrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta [WPSM]
CSWCentrum Studiów Wyborczych [WPiA]
CWCentrum Weterynarii [JO]
GiLAGimnazjum i Liceum Akademickie [JO]
IArInstytut Artystyczny [WSzP]
IArEtInstytut Archeologii i Etnologii [WNH]
IBOiMInstytut Biologii Ogólnej i Molekularnej [WBiNoZ]
IEiOŚInstytut Ekologii i Ochrony Środowiska [WBiNoZ]
IFfInstytut Filozofii [WH]
IFSInstytut Filologii Słowiańskiej [WFL]
IGInstytut Geografii [WBiNoZ]
IINiBInstytut Informacji Naukowej i Bibliologii [WNH]
IJPInstytut Języka Polskiego [WFL]
ILPInstytut Literatury Polskiej [WFL]
IPgInstytut Pedagogiki [WH]
IPolInstytut Politologii [WH]
IScInstytut Socjologii [WH]
ISMInstytut Stosunków Międzynarodowych [WNH]
IZiKInstytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa [WSzP]
IZMDInterdyscyplinarny Zespół Metod Datowania [CU]
IZMDBInterdyscyplinarny Zespół Metod Datowania Bezwzględnego [CU]
IZOchKŚInterdyscyplinarny Zespół Ochrony i Kształtowania Środowiska [CU]
IZOMWWNInterdyscyplinarny Zespół Optycznych Metod Wczesnego Wykrywania Nowotworów [CU]
KAAKatedra Astronomii i Astrofizyki [WFAiIS]
KAPGKatedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego [WPiA]
KBKatedra Biochemii [WBiOŚ]
KBCKatedra Biologii Człowieka [WBiOŚ]
KBiblKatedra Biblistyki [WT]
KBiINKatedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej [WNH]
KBKMKatedra Biologii Komórkowej i Molekularnej [WBiOŚ]
KBłKatedra Bałkanistyki [WFL]
KBWMKatedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Międzynarodowego [WPSM]
KChiFPKatedra Chemii i Fotochemii Polimerów [WCh]
KChJiRKatedra Chemii Jądrowej i Radiacyjnej [WCh]
KDiMwEKatedra Dydaktyki i Mediów w Edukacji [WNP]
KdzKSKatedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej [WPSM]
KEDKatedra Edukacji Dorosłych [WNP]
KEDzKatedra Edukacji Dziecka [WNP]
KEiBKatedra Ekologii i Biogeografii [WBiOŚ]
KEtKatedra Etnologii [WNH]
KEtAKKatedra Etnologii i Antropologii Kulturowej [WNH]
KEurKatedra Europeistyki [WPSM]
KEWKatedra Europy Wschodniej [WPSM]
KFlAKatedra Filologii Angielskiej [WFL]
KFlGrKatedra Filologii Germańskiej [WFL]
KFlKlKatedra Filologii Klasycznej [WFL]
KFlRKatedra Filologii Romańskiej [WFL]
KFlSKatedra Filologii Słowiańskiej [WFL]
KFRiBtKatedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii [WBiOŚ]
KFWKatedra Filozofii Wychowania [WNP]
KFZiNKatedra Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii [WBiOŚ]
KGKatedra Genetyki [WBiOŚ]
KGHKatedra Geologii i Hydrogeologii [WNoZi]
KGiKKatedra Geomatyki i Kartografii [WNoZi]
KGiKKKatedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu [WNoZi]
KGiPCzKatedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu [WNoZi]
KGiPKKatedra Geobotaniki i Planowania Krajobrazu [WBiOŚ]
KGPiTKatedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu [WNoZi]
KHDKatedra Historii Dyplomacji [WPSM]
KHDP-PKatedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych [WPiA]
KHiGWKatedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej [WNoZi]
KHKiPKatedra Historii Kościoła i Patrologii [WT]
KHMPKatedra Historii Myśli Pedagogicznej [WNP]
KHPiPPKatedra Historii Państwa i Prawa Polskiego [WPiA]
KHPNKatedra Historii Prawa Niemieckiego w Polsce [WPiA]
KHPolKatedra Hermeneutyki Polityki [WPSM]
KHPUPKatedra Historii Prawa i Ustrojów Państwowych [WPiA]
KHSiKKatedra Historii Sztuki i Kultury [WNH]
KHSMKatedra Historii Stosunków Międzynarodowych [WPSM]
KIKatedra Italianistyki [WFL]
KIESRKatedra Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych [WNEiZ]
KImKatedra Immunologii [WBiOŚ]
KJiCGKatedra Języka i Cywilizacji Greckiej [WFL]
KKgKatedra Kognitywistyki [WH]
KKmKatedra Kryminalistyki [WPiA]
KKPolKatedra Konfliktów Politycznych [WPSM]
KKultKatedra Kulturoznawstwa [WFL]
KLgKatedra Logiki [WH]
KLpKatedra Logopedii [WNP]
KMKatedra Mikrobiologii [WBiOŚ]
KMBPKatedra Metodologii Badań Pedagogicznych [WNP]
KMHiLKatedra Marketingu, Handlu i Logistyki [WNEiZ]
KMiHKatedra Marketingu i Handlu [WNEiZ]
KMiKlKatedra Meteorologii i Klimatologii [WNoZi]
KMiZAKatedra Marketingu i Zarządzania Agrobiznesem [WNEiZ]
KMKKatedra Metod Komputerowych [WFAiIS]
KMPolKatedra Myśli Politycznej [WPSM]
KMSPolKatedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych [WPSM]
KMŚiBKatedra Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii [WBiOŚ]
KMtKatedra Marketingu [WNEiZ]
KNAMiTKatedra Nieliniowej Analizy Matematycznej i Topologii [WMiI]
KOiPSKatedra Opieki i Profilaktyki Społecznej [WNP]
KOPRKatedra Opieki, Profilaktyki i Resocjalizacji [WNP]
KOPZKatedra Ogólnych Problemów Zarządzania [WNEiZ]
KPAKatedra Prawa Administracyjnego [WPiA]
KPBFSTKatedra Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego [WPiA]
KPCKatedra Postępowania Cywilnego [WPiA]
KPCiBKatedra Prawa Cywilnego i Bankowego [WPiA]
KPCiMOGKatedra Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego [WPiA]
KPCiPEKatedra Praw Człowieka i Prawa Europejskiego [WPiA]
KPCiRKatedra Prawa Cywilnego i Rolnego [WPiA]
KPCiSKatedra Prawa Cywilnego i Spółdzielczego [WPiA]
KPCRKatedra Prawa Cywilnego i Rodzinnego [WPiA]
KPEKatedra Prawa Europejskiego [WPiA]
KPEiGRKatedra Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej [WNEiZ]
KPgKatedra Pedagogiki [WNP]
KPgSKatedra Pedagogiki Szkolnej [WNP]
KPgSpKatedra Pedagogiki Specjalnej [WNP]
KPHKatedra Prawa Handlowego [WPiA]
KPHPiPKatedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa [WPiA]
KPKKatedra Postępowania Karnego [WPiA]
KPKaKatedra Postępowania Karnego [WPiA]
KPKiKKatedra Prawa Karnego i Kryminologii [WPiA]
KPKiPKKatedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej [WPiA]
KPKnKatedra Prawa Kanonicznego [WPiA]
KPKNSPKKatedra Pedagogiki, Katolickiej Nauki Społecznej i Prawa Kanonicznego [WT]
KPMKatedra Prawa Międzynarodowego [WPiA]
KPMiEKatedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego [WPSM]
KPMiWKatedra Prawa Międzynarodowego i Wspólnotowego [WPiSM]
KPOchŚKatedra Prawa Ochrony Środowiska [WPiA]
KPolKatedra Politologii [WH]
KPPRKatedra Psychopedagogicznych Podstaw Rewalidacji [WNP]
KPPZKatedra Podstawowych Problemów Zarządzania [WNEiZ]
KPRKatedra Prawa Rolnego [WPiA]
KPRiRKatedra Pedagogiki Rehabilitacji i Resocjalizacji [WNP]
KPrSKatedra Pracy Socjalnej [WNP]
KPRzKatedra Prawa Rzymskiego [WPiA]
KPRziKKatedra Prawa Rzymskiego i Kanonicznego [WPiA]
KPsKatedra Psychologii [WNP]
KPslKatedra Psychologii [WH]
KPSpKatedra Psychopedagogiki Specjalnej [WNP]
KPsychKatedra Psychologii [WH]
KPUbKatedra Prawa Ubezpieczeniowego [WPiA]
KRchKatedra Rachunkowości [WNEiZ]
KRdKatedra Radioastronomii [WFAiIS]
KSEiPgSKatedra Socjologii Edukacji i Pedagogiki Społecznej [WNP]
KSMiRRKatedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego [WNoZi]
KSnNKatedra Studiów nad Niepełnosprawnością [WNP]
KSNTKatedra Studiów nad Niepełnosprawnością i Tanatopedagogiki [WNP]
KSPolRPKatedra Systemu Politycznego RP [WPSM]
KStMKatedra Stosunków Międzynarodowych [WNH]
KTEKatedra Teorii Ekonomii [WNEiZ]
KTFiDKatedra Teologii Fundamentalnej i Dogmatycznej [WT]
KTiTKatedra Tanatopedagogiki i Terapii [WNP]
KTKRKatedra Teorii Kultury i Religii [WPSM]
KTMiDKatedra Teologii Moralnej i Duchowości [WT]
KTOiWKatedra Teorii Opieki i Wychowania [WNP]
KTPolKatedra Teorii Polityki [WPSM]
KtPPGKatedra Publicznego Prawa Gospodarczego [WPiA]
KTWKatedra Teorii Wychowania [WNP]
KZBiPKatedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii [WBiOŚ]
KZEKKatedra Zoologii i Ekologii Kręgowców [WBiOŚ]
KZPI-IKatedra Zarządzania Procesami Inwestycyjno-Innowacyjnymi [WNEiZ]
KZPPiPPKatedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Przemysłowym i Polityki Przemysłowej [WNEiZ]
KZRPKatedra Zarządzania Rozwojem Przedsiębiorstwa [WNEiZ]
LBMILaboratorium Badań Molekularnych i Izotopowych [WBiOŚ]
LIGLaboratorium Inżynierii Genetycznej [WBiOŚ]
LMEKLaboratorium Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej [WBiOŚ]
LORiRLaboratorium Obliczeń Równoległych i Rozproszonych [WMiI]
MCBMiGNMiędzyuczelniane Centrum Biologii Molekularnej i Genetyki Nowotworów [WBiNoZ]
MCFzMMiędzyuczelniane Centrum Fizyki Medycznej [WFAiIS]
MOSH Międzynarodowy Ośrodek Studiów Helleńskich KOINONEMA [WFL]
MzPMuzeum Przyrodnicze [WBiNoZ]
MzPrzMuzeum Przyrodnicze [WBiOŚ]
OgBtOgród Botaniczny [WBiNoZ]
PABRPracownia Archeologicznych Badań Ratowniczych [WNH]
PArWPracownia Architektury Wnętrz [WSzP]
PBJŻPracownia Badania Jakości Życia [WH]
PBnNZPracownia Badań nad Niepełnosprawnością Złożoną [WNP]
PBnOiTPracownia Badań nad Opieką i Terapią [WNP]
PBnTiEONPracownia Badań nad Terapią i Edukacją Osób Niepełnosprawnych [WNP]
PBPZPEPracownia Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie [WFL]
PBRoPracownia Biologii Rozwoju [WBiOŚ]
PDiBARRiPPracownia Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych [WT]
PEDPracownia Edukacji Dorosłych [WNP]
PEiMKPracownia Elektroniki i Miernictwa Komputerowego [WMiI]
PFBPracownia Filozofii Brytyjskiej [WH]
PHAPracownia Historii Architektury [WSzP]
PHWPracownia Historii Wychowania [WNP]
PKChPracownia Kinetyki Chemicznej [WCh]
PMSEPracownia Międzykulturowych Studiów Edukacyjnych [WNP]
PNTPracownia Naukowo-Techniczna [WNH]
PPPracownia Przekładoznawstwa [WFL]
PPgFiChPracownia Pedagogiki Filozoficznej i Chrześcijańskiej [WNP]
PPgOiMBPracownia Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań [WNP]
PPgSiPSPracownia Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej [WNP]
PrAHMPracownia Atlasu Historycznego Miast [WNH]
PrAlKPracownia Algebry Komputerowej [WMiI]
PrBDPracownia Baz Danych [WMiI]
PrBEmPracownia Badań Emigracji [WFL]
PrBKDSOrPracownia Badań i Konserwacji Dzieł Sztuki Orientu [WSzP]
PrBMedPracownia Badań Medioznawczych [WH]
PrBMiBtchPracownia Biologii Molekularnej i Biotechnologii [WBiNoZ]
PrBMNPracownia Biologii Molekularnej Nowotworów [WBiNoZ]
PrBnLRPracownia Badań nad Literaturą Rosyjską [WFL]
PrBRPracownia Biologii Rozwoju [WBiNoZ]
PrBRozPracownia Biologii Rozwoju [WBiOŚ]
PrBŚLPracownia Biomonitoringu Środowisk Lądowych [WBiNoZ]
PrChPPPracownia Chemicznych Procesów Proekologicznych [WCh]
PrDBPracownia Dydaktyki Biologii [WBiNoZ]
PrDChPracownia Dydaktyki Chemii [WCh]
PrDchrPracownia Dendrochronologiczna [WBiNoZ]
PrDFzPracownia Dydaktyki Fizyki [WFAiIS]
PrDiKPracownia Dokumentacji i Konserwacji [WNH]
PrDSPracownia Dziejów Szkła [WNH]
PrDydPracownia Dydaktyki [WBiNoZ]
PrDydBiNoZPracownia Dydaktyki Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi [WBiNoZ]
PrDydtPracownia Dydaktyki [WBiOŚ]
PrERiOchPrzPracownia Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody [WBiOŚ]
PrFbPracownia Fotobiologii [WBiNoZ]
PrFotPracownia Fotograficzna [WSzP]
PrFPPracownia Filozofii Przyrody [WH]
PrGdPracownia Glottodydaktyki [WFL]
PrGFPracownia Genomiki Funkcjonalnej [WBiOŚ]
PrGnPracownia Genetyki [WBiNoZ]
PrHPracownia Hydrochemiczna [WBiNoZ]
PrHbSPracownia Hydrobiologii Stosowanej [WBiNoZ]
PrHbStPracownia Hydrobiologii Stosowanej [WBiOŚ]
PrHEiKrPracownia Histologii i Embriologii Kręgowców [WBiOŚ]
PrHEKrPracownia Histologii i Embriologii Kręgowców [WBiNoZ]
PrHUMKPracownia Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika [WNH]
PrIiAIPracownia Izotopowa i Analizy Instrumentalnej [WBiNoZ]
PrIiAInPracownia Izotopowa i Analizy Instrumentalnej [WBiOŚ]
PrJiKArPracownia Języka i Kultury Arabskiej [WFL]
PrJiKJPracownia Języka i Kultury Japońskiej [WFL]
PrJNPracownia Języka Niemieckiego [WFL]
PrJObPracownia Języków Obcych [WH]
PrKPracownia Krystalochemii [WCh]
PrKArchPracownia Komputeryzacji Archiwów [WNH]
PrKGbotPracownia Kartografii Geobotanicznej [WBiNoZ]
PrKiMMPIPracownia Kryptografii i Matematycznych Metod Przetwarzania Informacji [WMiI]
PrKKbPracownia Kształtowania Krajobrazu [WBiNoZ]
PrKogPracownia Kognitywistyczna - Kogni_LAB [WH]
PrKopPracownia Kopernikańska [WNH]
PrMEPracownia Mikroskopii Elektronowej [WBiNoZ]
PrMEiKPracowania Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej [WBiNoZ]
PrMEiKoPracownia Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej [WBiOŚ]
PrMKPracownia Metod Komputerowych IINiB [WNH]
PrMKIArPracownia Metod Komputerowych [WNH]
PrMMEiFPracownia Metod Matematycznych Ekonomii i Finansów [WMiI]
PrMNMPracownia Metodyki Nauczania Matematyki [WMiI]
PrMNMiTIPracownia Metodyki Nauczania Informatyki i Technologii Informacyjnej [WMiI]
PrMNPSOPracownia Metod Numerycznych i Przetwarzania Sygnałów i Obrazów [WMiI]
PrMPEPracownia Modelowania Procesów Ekologicznych [WBiNoZ]
PrPMiMTGPracownia Programowania Matematycznego i Metod Teorii Gier [WMiI]
PrPNJAPracownia Praktycznej Nauki Języka Angielskiego [WFL]
PrRSPPracownia Rekonstrukcji Środowiska Przyrodniczego [WNH]
PrRTONPracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych [WH]
PrSAtPracownia Spektroskopii Atomowej [WCh]
PrSiPPracownia Sedymentologii i Paleoekologii [WBiNoZ]
PrSKiEPracownia Studiów Kulturowych i Edukacyjnych [WH]
PrTPracownia Toksykologiczna [WCh]
PrT-EPracownia Tekstologiczno-Edytorska [WFL]
PrTiKPracownia Teledetekcji i Kartografii [WBiNoZ]
PrTiRBPracownia Telematyki i Realizacji Badań [WH]
PRTONPracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych [WNP]
PrWPracownia Witrażownictwa [WSzP]
PSiDTPracownia Sedymentologii i Datowania Termoluminescencyjnego [WBiNoZ]
PSiPPracownia Sedymentologii i Paleoekologii [WNoZi]
PStAPracownia Studiów Azjatyckich [WNH]
PStLiRPracownia Studiów Lokalnych i Regionalnych [WNH]
PTPracownia Traseologii [WNH]
PTiDPracownia Termoluminescencji i Datowania [WFAiIS]
PTOPracownia Teorii Opieki [WNP]
PTWPracownia Teorii Wychowania [WNP]
RSEIRegionalne Studium Edukacji Informatycznej [WMiI]
SJiKWłStudium Języka i Kultury Włoskiej [WFL]
SKiJPdOStudium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców [WFL]
SPStudium Pedagogiczne [JM]
SWFiSStudium Wychowania Fizycznego i Sportu [JM]
UCBKEŚUniwersyteckie Centrum Badań nad Dziejami Transferu Kultury w Europie Środkowej [CU]
UCNTNUniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania [JO]
WBiNoZWydział Biologii i Nauk o Ziemi [WBiNoZ]
WBiOŚWydział Biologii i Ochrony Środowiska [WBiOŚ]
WFLWydział Filologiczny [WFL]
WHWydział Humanistyczny [WH]
WNoZiWydział Nauk o Ziemi [WNoZi]
WNPWydział Nauk Pedagogicznych [WNP]
WPSMWydział Politologii i Studiów Międzynarodowych [WPSM]
WZSPgWyższe Zawodowe Studium Pedagogiczne [WH]
ZAchwZakład Archiwistyki [WNH]
ZAFZakład Analizy Funkcjonalnej [WMiI]
ZAiDJZakład Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego [WFL]
ZAiESZakład Aksjologii i Etyki Społecznej [WH]
ZAiTZakład Algebry i Topologii [WMiI]
ZAKZakład Antropologii Kultury [WFL]
ZALiEPZakład Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej [WFL]
ZAMZakład Analizy Matematycznej [WMiI]
ZAnFfZakład Antropologii Filozoficznej [WH]
ZAntrZakład Antropologii [WBiOŚ]
ZApZakład Antropologii [WBiNoZ]
ZAPgZakład Animacji Pedagogicznej [WH]
ZAPŚiNZakład Archeologii Późnego Średniowiecza i Nowożytności [WNH]
ZArAchZakład Archeologii Architektury [WNH]
ZArAtZakład Archeologii Antycznej [WNH]
ZArPwZakład Archeologii Podwodnej [WNH]
ZArŚiCzNZakład Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych [WNH]
ZAWŚZakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza [WNH]
ZBCBZakład Bibliotekarstwa, Czytelnictwa i Biblioterapii [WNH]
ZBchZakład Biochemii [WBiNoZ]
ZBDZakład Baz Danych [WMiI]
ZBfZakład Biofizyki [WBiNoZ]
ZBiFMZakład Biofizyki i Fizyki Medycznej [WFAiIS]
ZBiochZakład Biochemii [WBiOŚ]
ZBiofZakład Biofizyki [WBiOŚ]
ZBJŻZakład Badania Jakości Życia [WH]
ZBKlZakład Badań Kultury [WH]
ZBKmZakład Biologii Komórki [WBiNoZ]
ZBKoZakład Biologii Komórki [WBiOŚ]
ZBKomZakład Biologii Komórki [WBiOŚ]
ZBMZakład Biofizyki Molekularnej [WFAiIS]
ZBMdZakład Biologii Medycznej [WBiOŚ]
ZBMedZakład Biologii Medycznej [WBiNoZ]
ZBPIZakład Badań Przestrzeni Informacyjnej [WNH]
ZBPSZakład Badania Przemian Strukturalnych [WH]
ZBtchZakład Biotechnologii [WBiNoZ]
ZBzMZakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego [WNH]
ZChAZakład Chemii Analitycznej [WCh]
ZChFZakład Chemii Fizycznej [WCh]
ZChJZakład Chemii Jądrowej [WCh]
ZChKZakład Chemii Kwantowej [WCh]
ZChNZakład Chemii Nieorganicznej [WCh]
ZChOgZakład Chemii Ogólnej [WCh]
ZChOrgZakład Chemii Organicznej [WCh]
ZChPPZakład Chemicznych Procesów Proekologicznych [WCh]
ZChŚiEZakład Chemii Środowiska i Ekoanalityki [WCh]
ZDZakład Dydaktyki [WH]
ZDFzZakład Dydaktyki Fizyki [WFAiIS]
ZDHWoSZakład Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie [WNH]
ZDiDPZakład Dyplomacji i Doktryn Politycznych [WNH]
ZDiKSZakład Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej [WH]
ZDiTZakład Dramatu i Teatru [WFL]
ZDTiFZakład Dramatu, Teatru i Filmu [WFL]
ZEArtZakład Edukacji Artystycznej [WSzP]
ZEBiŻZakład Epok Brązu i Żelaza [WNH]
ZEChZakład Edukacji Chrześcijańskiej [WH]
ZEiPPZakład Etologii i Psychologii Porównawczej [WH]
ZEiTBZakład Egzegezy i Teologii Biblijnej [WT]
ZEiTNTZakład Egzegezy i Teologii Nowego Testamentu [WT]
ZEiTSTZakład Egzegezy i Teologii Starego Testamentu [WT]
ZEkZakład Etyki [WH]
ZEnZakład Etnologii [WNH]
ZERiOchPZakład Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody [WBiNoZ]
ZERiOchPrzZakład Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody [WBiOŚ]
ZEsZakład Estetyki [WH]
ZEUiPPZakład Edukacji Ustawicznej i Pedagogiki Porównawczej [WH]
ZEurZakład Europeistyki [WH]
ZEWschZakład Europy Wschodniej [WNH]
ZEZZakład Ekologii Zwierząt [WBiNoZ]
ZEZachZakład Europy Zachodniej [WNH]
ZFAMiOZakład Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej [WFAiIS]
ZFChrzZakład Filozofii Chrześcijańskiej [WT]
ZFfPZakład Filozofii Polityki [WH]
ZFfWZakład Filozofii Współczesnej [WH]
ZFiBMRZakład Fizjologii i Biologii Molekularnej Roślin [WBiNoZ]
ZFiKAZakład Filmu i Kultury Audiowizualnej [WFL]
ZFiLPZakład Folklorystyki i Literatury Popularnej [WFL]
ZFiMRZakład Fizjologii i Morfogenezy Roślin [WBiNoZ]
ZFlKiRKAnZakład Filologii Klasycznej i Recepcji Kultury Antycznej [WFL]
ZFMiBZakład Filozofii Moralnej i Bioetyki [WH]
ZFNZakład Filozofii Nauki [WH]
ZFPZakład Filozofii Przyrody [WH]
ZFSZakład Fizyki Stosowanej [WFAiIS]
ZFTiZFZakład Fizyki Technicznej i Zastosowań Fizyki [WFAiIS]
ZFZZakład Fizjologii Zwierząt [WBiNoZ]
ZFzAZakład Fizyki Atomowej [WFAiIS]
ZFzMZakład Fizyki Matematycznej [WFAiIS]
ZFzMiSZakład Fizyki Matematycznej i Statystycznej [WFAiIS]
ZFzPZakład Fizyki Półprzewodników [WFAiIS]
ZFzPiFzWZakład Fizyki Półprzewodników i Fizyki Węgla [WFAiIS]
ZFZwZakład Fizjologii Zwierząt [WBiOŚ]
ZGbZakład Gleboznawstwa [WBiNoZ]
ZGEiBRZakład Geografii Ekonomicznej i Badań Regionalnych [WBiNoZ]
ZGenZakład Genetyki [WBiOŚ]
ZGfZakład Grafiki [WSzP]
ZGFiPCzZakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii Czwartorzędu [WBiNoZ]
ZGIZakład Germanistyki Interkulturowej [WFL]
ZGiHgZakład Geologii i Hydrogeologii [WBiNoZ]
ZGiPCzZakład Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu [WBiNoZ]
ZGKrZakład Geografii Krajobrazu [WBiNoZ]
ZGmZakład Geomorfologii [WBiNoZ]
ZGnZakład Genetyki [WBiNoZ]
ZGPiPSZakład Gospodarki Przestrzennej i Planowania Strategicznego [WBiNoZ]
ZGSiTZakład Geografii Społecznej i Turystyki [WBiNoZ]
ZH19wZakład Historii XIX wieku [WNH]
ZH20wZakład Historii XX wieku [WNH]
ZHbZakład Hydrobiologii [WBiNoZ]
ZHDiDPZakład Historii Dyplomacji i Doktryn Politycznych [WNH]
ZHeZakład Hellenistyki [WFL]
ZHEdZakład Historii Edukacji [WH]
ZHEWZakład Historii Europy Wschodniej [WNH]
ZHFZakład Historii Filozofii [WH]
ZHFfiMSZakład Historii Filozofii i Myśli Społecznej [WH]
ZHGZakład Historii Gospodarczej [WNH]
ZHiGWZakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej [WBiNoZ]
ZHJPZakład Historii Języka Polskiego [WFL]
ZHKBZakład Historii Krajów Bałtyckich [WNH]
ZHKlZakład Historii Kultury [WNH]
ZHKNZakład Historii Krajów Niemieckich [WNH]
ZHKSkZakład Historii Krajów Skandynawskich [WNH]
ZHKśZakład Historii Kościoła [WNH]
ZHKśNZakład Historii Kościoła Nowożytnej [WT]
ZHKśSiŚZakład Historii Kościoła Starożytnej i Średniowiecznej [WT]
ZHNZakład Historii Nowożytnej [WNH]
ZHNaZakład Historii Nauki [WNH]
ZHNiHKSZakład Historii Nowożytnej i Historii Krajów Skandynawskich [WNH]
ZHPiP18-45Zakład Historii Polski i Powszechnej 1918-1944/45 [WNH]
ZHPiPp45Zakład Historii Powszechnej i Polski po 1945 r. [WNH]
ZHPolZakład Hermeneutyki Polityki [WH]
ZHSZakład Historii Starożytnej [WNH]
ZHSKPEZakład Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji [WNH]
ZHSNZakład Historii Sztuki Nowoczesnej [WSzP]
ZHSŚiNZakład Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej [WSzP]
ZHSzNZakład Historii Sztuki Nowoczesnej [WNH]
ZHSzNżZakład Historii Sztuki Nowożytnej [WNH]
ZHSzŚZakład Historii Sztuki Średniowiecznej [WNH]
ZHŚZakład Historii Średniowiecza [WNH]
ZHŚ1Zakład I Historii Średniowiecza [WNH]
ZHŚ2Zakład II Historii Średniowiecza [WNH]
ZHUZakład Historii Uzbrojenia [WNH]
ZHWZakład Historii Wojskowej [WNH]
ZHWiMPZakład Historii Współczesnej i Myśli Politycznej [WNH]
ZHWiMSZakład Historii Wychowania i Myśli Społecznej [WH]
ZHydrZakład Hydrobiologii [WBiOŚ]
ZIZakład Italianistyki [WFL]
ZIGrZakład Interesów Grupowych [WH]
ZImZakład Immunologii [WBiNoZ]
ZImmZakład Immunologii [WBiOŚ]
ZINZakład Informacji Naukowej [WNH]
ZJZakład Językoznawstwa [WFL]
ZJAnZakład Języka Angielskiego [WFL]
ZJapZakład Japonistyki [WFL]
ZJRZakład Języka Rosyjskiego [WFL]
ZJRomZakład Języków Romańskich [WFL]
ZJSłiBZakład Języków Słowiańskich i Bałkanistyki [WFL]
ZJWZakład Języka Włoskiego [WFL]
ZKZakład Kryminalistyki [WPiA]
ZKAZakład Kształcenia Artystycznego [WSzP]
ZKAnZakład Kultury Anglojęzycznej [WFL]
ZKDiWZakład Książki Dawnej i Współczesnej [WNH]
ZKEiDAZakład Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych [WSzP]
ZKiBZakład Krystalochemii i Biokrystalografii [WCh]
ZKiBPZakład Kriologii i Badań Polarnych [WBiNoZ]
ZKiEZakład Kognitywistyki i Epistemologii [WH]
ZKiPgRZakład Katechetyki i Pedagogiki Religii [WT]
ZKiRSNZakład Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej [WSzP]
ZKLWHZakład Kultury i Literatury Włoskiej i Hiszpańskiej [WFL]
ZKMiRzPZakład Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej [WSzP]
ZKOSZakład Kombinatoryki i Obliczeń Symbolicznych [WMiI]
ZKPiSZakład Konserwacji Papieru i Skóry [WSzP]
ZKPolZakład Kultury Politycznej [WH]
ZKSZakład Komunikacji Społecznej [WNH]
ZKSłZakład Komparatystyki Słowiańskiej [WFL]
ZKtZakład Klimatologii [WBiNoZ]
ZKTSIGZakład Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej [WBiNoZ]
ZKwZakład Konserwatorstwa [WSzP]
ZLAZakład Literatury Anglojęzycznej [WFL]
ZLatZakład Latynistyki [WFL]
ZLAnZakład Literatury Angielskiej [WFL]
ZLFZakład Logiki Filozoficznej [WH]
ZLgSZakład Logiki i Semiotyki [WH]
ZLiKDZakład Literatury i Kultury Dawnej [WFL]
ZLiKXIX/XXZakład Literatury i Kultury XIX i XX wieku [WFL]
ZLMiPGZakład Logiki Matematycznej i Podstaw Geometrii [WMiI]
ZLMiTWZakład Lingwistyki Matematycznej i Teorii Współbieżności [WMiI]
ZLMPiDZakład Literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego [WFL]
ZLOZakład Literatury Oświecenia [WFL]
ZLPRiPZakład Literatury Polskiej Romantyzmu i Pozytywizmu [WFL]
ZLRomZakład Literatur Romańskich [WFL]
ZLSiOśZakład Literatury Staropolskiej i Oświecenia [WFL]
ZLSłZakład Literatur Słowiańskich [WFL]
ZLStZakład Literatury Staropolskiej [WFL]
ZMbZakład Mikrobiologii [WBiNoZ]
ZMbiolZakład Mikrobiologii [WBiOŚ]
ZMeZakład Mikroelektroniki [WFAiIS]
ZMEKZakład Młodszej Epoki Kamienia [WNH]
ZMHWoKZakład Metodologii Historii i Wiedzy o Kulturze [WNH]
ZMiDHZakład Metodologii i Dydaktyki Historii [WNH]
ZMKZakład Metod Komputerowych [WNH]
ZMKwZakład Mechaniki Kwantowej [WFAiIS]
ZMlZakład Malarstwa [WSzP]
ZMnZakład Muzealnictwa [WSzP]
ZMNIiTIZakład Metodyki Nauczania Informatyki i Technologii Informacyjnej [WMiI]
ZMNLiJPZakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego [WFL]
ZMNMZakład Metodyki Nauczania Matematyki [WMiI]
ZMOFzMZakład Metod Obliczeniowych Fizyki Molekularnej [WFAiIS]
ZMPIZakład Matematycznych Podstaw Informatyki [WMiI]
ZMPolZakład Myśli Politycznej [WH]
ZMStPZakład Międzynarodowych Stosunków Politycznych [WNH]
ZMŚiBZakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii [WBiNoZ]
ZMŚiBtZakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii [WBiOŚ]
ZMWiBZakład Mikrobiologii Wód i Biotechnologii [WBiNoZ]
ZNPHZakład Nauk Pomocniczych Historii [WNH]
ZObRiRZakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych [WMiI]
ZOelZakład Optoelektroniki [WFAiIS]
ZPAdmZakład Prawa Administracyjnego [WPiA]
ZPBiFSTZakład Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego [WPiA]
ZPBiFSTerZakład Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego [WPiA]
ZPCZakład Postępowania Cywilnego [WPiA]
ZPChZakład Podstaw Chemii [WCh]
ZPdO-WZakład Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej [WH]
ZPGfZakład Projektowania Graficznego [WSzP]
ZPgSłZakład Pedagogiki Społecznej [WH]
ZPgSpZakład Pedagogiki Specjalnej [WH]
ZPgSzZakład Pedagogiki Szkolnej [WH]
ZPgWZakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej [WH]
ZPhZakład Prahistorii [WNH]
ZPHanZakład Prawa Handlowego [WPiA]
ZPIZakład Plastyki Intermedialnej [WSzP]
ZPiAChZakład Patrologii i Antyku Chrześcijańskiego [WT]
ZPKanZakład Prawa Kanonicznego [WT]
ZPKlZakład Psychologii Klinicznej [WH]
ZPLWZakład Polskiej Literatury Współczesnej [WFL]
ZPMZakład Prawa Morskiego [WPiA]
ZPMedZakład Prawa Medycznego [WPiA]
ZPolNZakład Polityki Narodowościowej [WH]
ZPPZakład Pedagogiki Pastoralnej [WT]
ZPPgZakład Podstaw Pedagogiki [WH]
ZPPGosZakład Publicznego Prawa Gospodarczego [WPiA]
ZPPzZakład Psychologii Poznawczej [WH]
ZPrMiWZakład Prawa Międzynarodowego i Wspólnotowego [WNH]
ZPrUbZakład Prawa Ubezpieczeniowego [WPiA]
ZPSiSZakład Psychologii Społecznej i Środowiskowej [WH]
ZPSłZakład Polityki Społecznej [WH]
ZRZakład Rysunku [WSzP]
ZRiFzWZakład Radiospektroskopii i Fizyki Węgla [WFAiIS]
ZRwRZakład Równań Różniczkowych [WMiI]
ZRzZakład Rzeźby [WSzP]
ZRzSZakład Rzeźby Specjalistycznej [WSzP]
ZSAtZakład Spektroskopii Atomowej [WCh]
ZSBrZakład Studiów Brytyjskich [WFL]
ZScNZakład Socjologii Nauki [WH]
ZScOgiHScZakład Socjologii Ogólnej i Historii Socjologii [WH]
ZScORZakład Socjologii Obszarów Rustykalnych [WH]
ZSEiMZakład Socjologii Edukacji i Młodzieży [WH]
ZSFzGZakład Spektroskopii Fazy Gazowej [WFAiIS]
ZSKiZWZakład Systemów Komunistycznych i Zimnej Wojny [WNH]
ZSLZakład Semiotyki Logicznej [WH]
ZSMiADZakład Statystyki Matematycznej i Analizy Danych [WMiI]
ZSMiRZakład Studiów Miejskich i Rekreacji [WBiNoZ]
ZSPolZakład Systemu Politycznego RP [WH]
ZSŚEKZakład Starszej i Środkowej Epoki Kamienia [WNH]
ZSysPZakład Systemów Politycznych [WH]
ZTChZakład Technologii Chemicznej [WCh]
ZTEDLZakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich [WFL]
ZTEiUDZakład Teorii Ergodycznej i Układów Dynamicznych [WMiI]
ZTiGRZakład Taksonomii i Geografii Roślin [WBiNoZ]
ZTiKZakład Teledetekcji i Kartografii [WBiNoZ]
ZTInfZakład Teorii Informacji [WMiI]
ZTiTMlZakład Technologii i Technik Malarskich [WSzP]
ZTJZakład Teorii Języka [WFL]
ZTKszZakład Technologii Kształcenia [WH]
ZTLZakład Teorii Literatury [WFL]
ZTlDchZakład Teologii Duchowości [WT]
ZTlDiEZakład Teologii Dogmatycznej i Ekumenizmu [WT]
ZTlFiRZakład Teologii Fundamentalnej i Religiologii [WT]
ZTlLitZakład Teologii Liturgii [WT]
ZTlMiKNSZakład Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej [WT]
ZTPiMNZakład Teorii Poznania i Metodologii Nauk [WH]
ZTPiSMZakład Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej [WMiI]
ZTPolZakład Teorii Polityki [WH]
ZTSzZakład Teorii Szkoły [WH]
ZTUWZakład Teorii Układów Wieloelektronowych [WFAiIS]
ZTZZakład Toksykologii Zwierząt [WBiNoZ]
ZTZiUNZakład Teorii Zderzeń i Układów Nieliniowych [WFAiIS]
ZTZwZakład Toksykologii Zwierząt [WBiOŚ]
ZWJPZakład Współczesnego Języka Polskiego [WFL]
ZWoKZakład Wiedzy o Kulturze [WFL]
ZWoPZakład Wiedzy o Prasie [WNH]
ZWoRZakład Wiedzy o Rosji [WFL]
ZZBZakład Zoologii Bezkręgowców [WBiNoZ]
ZZBkZakład Zoologii Bezkręgowców [WBiOŚ]
ZZDiIAZakład Zarządzania Dokumentacją i Informacji Archiwalnej [WNH]
ZZKZakład Zoologii Kręgowców [WBiNoZ]
ZZKrZakład Zoologii Kręgowców [WBiOŚ]
Powrót do strony wyszukiwawczej
Strona główna Biblioteki UMK