Bibliografia publikacji pracowników UMK w Toruniu
Wykaz jednostek UMK

Wykaz skrótów i pełnych nazw jednostek organizacyjnych UMK
(stan z 1 października 2018 r.)

WBiOŚWydział Biologii i Ochrony Środowiska
KBKMKatedra Biologii Komórkowej i Molekularnej
LBMILaboratorium Badań Molekularnych i Izotopowych
LMEKLaboratorium Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej
PBRoPracownia Biologii Rozwoju
ZBKoZakład Biologii Komórki
KEiBKatedra Ekologii i Biogeografii
KFRiBtKatedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii
KGiPKKatedra Geobotaniki i Planowania Krajobrazu
ZAntrZakład Antropologii
ZBiochZakład Biochemii
ZBiofZakład Biofizyki
ZBMdZakład Biologii Medycznej
ZFZwZakład Fizjologii Zwierząt
ZGenZakład Genetyki
ZHydrZakład Hydrobiologii
ZImmZakład Immunologii
ZMbiolZakład Mikrobiologii
ZMŚiBtZakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii
ZZBkZakład Zoologii Bezkręgowców
ZZKrZakład Zoologii Kręgowców
LIGLaboratorium Inżynierii Genetycznej
PrDydtPracownia Dydaktyki
PrERiOchPrzPracownia Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody
PrGFPracownia Genomiki Funkcjonalnej
WChWydział Chemii
KChAiSSKatedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej
KChBiKKatedra Chemii Biomateriałów i Kosmetyków
KChFiFPKatedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów
KChiFPKatedra Chemii i Fotochemii Polimerów
KChMAiKKatedra Chemii Materiałów Adsorpcji i Katalizy
KChNiKKatedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej
KChOKatedra Chemii Organicznej
KChŚiBKatedra Chemii Środowiska i Bioanalityki
KTChKatedra Technologii Chemicznej
ZChPPZakład Chemicznych Procesów Proekologicznych
ZChKZakład Chemii Kwantowej
ZKiBZakład Krystalochemii i Biokrystalografii
ZSAtZakład Spektroskopii Atomowej
PrDChPracownia Dydaktyki Chemii
PrAIPracownia Analiz Instrumentalnych
LBŚPLaboratorium Badań Środowiska Pracy
BWChBiblioteka Wydziału Chemii
WFLWydział Filologiczny
IJPInstytut Języka Polskiego
ZHJPZakład Historii Języka Polskiego
ZTJZakład Teorii Języka
ZWJPZakład Współczesnego Języka Polskiego
ILPInstytut Literatury Polskiej
ZALiEPZakład Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej
ZLMPiDZakład Literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego
ZLOZakład Literatury Oświecenia
ZLPRiPZakład Literatury Polskiej Romantyzmu i Pozytywizmu
ZLStZakład Literatury Staropolskiej
ZPLWZakład Polskiej Literatury Współczesnej
ZTEDLZakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich
ZTLZakład Teorii Literatury
PrBEmPracownia Badań Emigracji
KBłKatedra Bałkanistyki
ZJSłiBZakład Języków Słowiańskich i Bałkanistyki
PBPZPEPracownia Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie
KFlAKatedra Filologii Angielskiej
ZAiDJZakład Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego
ZJAnZakład Języka Angielskiego
ZKAnZakład Kultury Anglojęzycznej
ZLAZakład Literatury Anglojęzycznej
PPPracownia Przekładoznawstwa
KFlGrKatedra Filologii Germańskiej
ZGIZakład Germanistyki Interkulturowej
ZJZakład Językoznawstwa
ZLiKDZakład Literatury i Kultury Dawnej
ZLiKXIX/XXZakład Literatury i Kultury XIX i XX wieku
KFlKlKatedra Filologii Klasycznej
KFlRKatedra Filologii Romańskiej
ZJRomZakład Języków Romańskich
ZLRomZakład Literatur Romańskich
KFlSKatedra Filologii Słowiańskiej
ZJRZakład Języka Rosyjskiego
ZKSłZakład Komparatystyki Słowiańskiej
ZLSłZakład Literatur Słowiańskich
PrGdPracownia Glottodydaktyki
KIKatedra Italianistyki
ZJWZakład Języka Włoskiego
ZKLWHZakład Kultury i Literatury Włoskiej i Hiszpańskiej
ZJapZakład Japonistyki
KJiCGKatedra Języka i Cywilizacji Greckiej
KKultKatedra Kulturoznawstwa
ZAKZakład Antropologii Kultury
ZDiTZakład Dramatu i Teatru
ZFiKAZakład Filmu i Kultury Audiowizualnej
ZFiLPZakład Folklorystyki i Literatury Popularnej
CBACentrum Badań Australijskich
CBKCentrum Badań Kanadyjskich
CBKitCentrum Badań Kitabistycznych
CJKChCentrum Języka i Kultury Chińskiej
PrJiKArPracownia Języka i Kultury Arabskiej
MOSHMiędzynarodowy Ośrodek Studiów Helleńskich KOINONEMA
SKiJPdOStudium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców
WFAiISWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
IFzInstytut Fizyki
ZBiFMZakład Biofizyki i Fizyki Medycznej
ZDFzZakład Dydaktyki Fizyki
ZFAMiOZakład Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej
ZFzMZakład Fizyki Matematycznej
ZFSZakład Fizyki Stosowanej
ZMKwZakład Mechaniki Kwantowej
ZOelZakład Optoelektroniki
BIFzBiblioteka Instytutu Fizyki
CACentrum Astronomii
KAAKatedra Astronomii i Astrofizyki
KRdKatedra Radioastronomii
KAiSPKatedra Automatyki i Systemów Pomiarowych
KISKatedra Informatyki Stosowanej
WHWydział Humanistyczny
IFfInstytut Filozofii
ZAnFfZakład Antropologii Filozoficznej
ZEsZakład Estetyki
ZEkZakład Etyki
ZFNZakład Filozofii Nauki
ZFfPZakład Filozofii Polityki
ZFfWZakład Filozofii Współczesnej
ZHFZakład Historii Filozofii
ZKiEZakład Kognitywistyki i Epistemologii
PFBPracownia Filozofii Brytyjskiej
PrKogPracownia Kognitywistyczna - Kogni_LAB
KKgKatedra Kognitywistyki
IScInstytut Socjologii
ZBJŻZakład Badania Jakości Życia
ZBKlZakład Badań Kultury
ZIGrZakład Interesów Grupowych
ZPSłZakład Polityki Społecznej
ZSEiMZakład Socjologii Edukacji i Młodzieży
ZScNZakład Socjologii Nauki
ZScORZakład Socjologii Obszarów Rustykalnych
PrBMedPracownia Badań Medioznawczych
KLgKatedra Logiki
ZLFZakład Logiki Filozoficznej
ZSLZakład Semiotyki Logicznej
KPsychKatedra Psychologii
ZEiPPZakład Etologii i Psychologii Porównawczej
ZPKlZakład Psychologii Klinicznej
ZPPzZakład Psychologii Poznawczej
ZPSiSZakład Psychologii Społecznej i Środowiskowej
BWHBiblioteka Wydziału Humanistycznego
WMiIWydział Matematyki i Informatyki
KAiGKatedra Algebry i Geometrii
KNAMiTKatedra Nieliniowej Analizy Matematycznej i Topologii
KTEiUDKatedra Teorii Ergodycznej i Układów Dynamicznych
KTPiASKatedra Teorii Prawdopodobieństwa i Analizy Stochastycznej
ZAFZakład Analizy Funkcjonalnej
ZBDZakład Baz Danych
ZKOSZakład Kombinatoryki i Obliczeń Symbolicznych
ZLMiTWZakład Lingwistyki Matematycznej i Teorii Współbieżności
ZMNIiTIZakład Metodyki Nauczania Informatyki i Technologii Informacyjnej
ZMNMZakład Metodyki Nauczania Matematyki
ZObRiRZakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych
ZRwRZakład Równań Różniczkowych
ZSMiADZakład Statystyki Matematycznej i Analizy Danych
PEiMKPracownia Elektroniki i Miernictwa Komputerowego
PMFiTGPracownia Matematyki Finansowej i Teorii Gier
PrMNPSOPracownia Metod Numerycznych i Przetwarzania Sygnałów i Obrazów
PrSOpPracownia Systemów Operacyjnych
PrSSPracownia Systemów Sieciowych
LESKLaboratorium Eksploatacji Systemu Komputerowego
BWMiIBiblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki
WNEiZWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
KDBKatedra Doskonałości Biznesowej
KEiSKatedra Ekonometrii i Statystyki
KEKatedra Ekonomii
KGZPKatedra Gospodarowania Zasobami Pracy
KIESRKatedra Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych
KINKatedra Inwestycji i Nieruchomości
KLogKatedra Logistyki
KRFKatedra Rachunkowości Finansowej
KRZKatedra Rachunkowości Zarządczej
KZOiMKatedra Zachowań Organizacyjnych i Marketingu
KZFKatedra Zarządzania Finansami
KZPKatedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
KZIMEKatedra Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii
BWNEiZBiblioteka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
WNHWydział Nauk Historycznych
IArchInstytut Archeologii
ZSŚEKZakład Starszej i Środkowej Epoki Kamienia
ZMEKZakład Młodszej Epoki Kamienia
ZEBiŻZakład Epok Brązu i Żelaza
ZArAtZakład Archeologii Antycznej
ZAWŚZakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza
ZAPŚiNZakład Archeologii Późnego Średniowiecza i Nowożytności
ZArAchZakład Archeologii Architektury
ZArPwZakład Archeologii Podwodnej
PrDiKPracownia Dokumentacji i Konserwacji
PrMKIArPracownia Metod Komputerowych
PNTPracownia Naukowo-Techniczna
PrRSPPracownia Rekonstrukcji Środowiska Przyrodniczego
PTPracownia Traseologii
BIABiblioteka Instytutu Archeologii
IHiAchInstytut Historii i Archiwistyki
ZAchwZakład Archiwistyki
ZDHWoSZakład Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie
ZHEWZakład Historii Europy Wschodniej
ZHGZakład Historii Gospodarczej
ZHKBZakład Historii Krajów Bałtyckich
ZHKNZakład Historii Krajów Niemieckich
ZHNaZakład Historii Nauki
ZHNZakład Historii Nowożytnej
ZHSZakład Historii Starożytnej
ZHŚZakład Historii Średniowiecza
ZHWZakład Historii Wojskowej
ZH19wZakład Historii XIX wieku
ZH20wZakład Historii XX wieku
ZMHWoKZakład Metodologii Historii i Wiedzy o Kulturze
ZNPHZakład Nauk Pomocniczych Historii
ZZDiIAZakład Zarządzania Dokumentacją i Informacji Archiwalnej
ZŹiEZakład Źródłoznawstwa i Edytorstwa
CBKopCentrum Badań Kopernikańskich
PrAHMPracownia Atlasu Historycznego Miast
IINiBInstytut Informacji Naukowej i Bibliologii
ZBCBZakład Bibliotekarstwa, Czytelnictwa i Biblioterapii
ZINZakład Informacji Naukowej
ZKDiWZakład Książki Dawnej i Współczesnej
ZWoPZakład Wiedzy o Prasie
KEtAKKatedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
PStAPracownia Studiów Azjatyckich
PStLiRPracownia Studiów Lokalnych i Regionalnych
KHSiKKatedra Historii Sztuki i Kultury
ZHKlZakład Historii Kultury
ZHSKPEZakład Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji
ZHSzNZakład Historii Sztuki Nowoczesnej
ZHSzNżZakład Historii Sztuki Nowożytnej
ZHSzŚZakład Historii Sztuki Średniowiecznej
WNoZiWydział Nauk o Ziemi
KGHKatedra Geologii i Hydrogeologii
KGiKKatedra Geomatyki i Kartografii
KGiPCzKatedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu
PSPPracownia Sedymentologii i Paleoekologii
KGiKKKatedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu
KGPiTKatedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu
KHiGWKatedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej
KMiKlKatedra Meteorologii i Klimatologii
KSMiRRKatedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego
WNPWydział Nauk Pedagogicznych
KDiMwEKatedra Dydaktyki i Mediów w Edukacji
KEDKatedra Edukacji Dorosłych
KEDzKatedra Edukacji Dziecka
KHMPKatedra Historii Myśli Pedagogicznej
KLpKatedra Logopedii
KMBPKatedra Metodologii Badań Pedagogicznych
KOPRKatedra Opieki, Profilaktyki i Resocjalizacji
KPgSKatedra Pedagogiki Szkolnej
KPrSKatedra Pracy Socjalnej
KPsKatedra Psychologii
KPPRKatedra Psychopedagogicznych Podstaw Rewalidacji
KSEiPgSKatedra Socjologii Edukacji i Pedagogiki Społecznej
KSnNKatedra Studiów nad Niepełnosprawnością
KTWKatedra Teorii Wychowania
WPSMWydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
KBWMKatedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Międzynarodowego
KdzKSKatedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
KEurKatedra Europeistyki
KEWKatedra Europy Wschodniej
KHPolKatedra Hermeneutyki Polityki
KHDKatedra Historii Dyplomacji
KHSMKatedra Historii Stosunków Międzynarodowych
KKPolKatedra Konfliktów Politycznych
KMSPolKatedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych
KMPolKatedra Myśli Politycznej
KPMiEKatedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
KSPolRPKatedra Systemu Politycznego RP
KTKRKatedra Teorii Kultury i Religii
KTPolKatedra Teorii Polityki
CSEurCentrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta
BWPSMBiblioteka Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych
WPiAWydział Prawa i Administracji
KHDP-PiPNKatedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego
KHPUPKatedra Historii Prawa i Ustrojów Państwowych
KPKaKatedra Postępowania Karnego
ZKZakład Kryminalistyki
KPCzKatedra Praw Człowieka
KPEKatedra Prawa Europejskiego
KPFPKatedra Prawa Finansów Publicznych
ZPBiFSTerZakład Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego
KPPCKatedra Prawa i Postępowania Cywilnego
ZPCZakład Postępowania Cywilnego
ZPHanZakład Prawa Handlowego
ZPMZakład Prawa Morskiego
KPrKKatedra Prawa Karnego
KPKsKatedra Prawa Konstytucyjnego
KPMKatedra Prawa Międzynarodowego
KPOchŚKatedra Prawa Ochrony Środowiska
ZPPGosZakład Publicznego Prawa Gospodarczego
KPPKatedra Prawa Pracy
KPRziKKatedra Prawa Rzymskiego i Kanonicznego
KPUbKatedra Prawa Ubezpieczeniowego
ZPMedZakład Prawa Medycznego
KTPiPKatedra Teorii Prawa i Państwa
ZPAdmZakład Prawa Administracyjnego
CBCCentrum Badań nad Cyberprzestępczością
CSWCentrum Studiów Wyborczych
BWPiABiblioteka Wydziału Prawa i Administracji
WSzPWydział Sztuk Pięknych
IArInstytut Artystyczny
ZEArtZakład Edukacji Artystycznej
ZGfZakład Grafiki
ZMlZakład Malarstwa
PrWPracownia Witrażownictwa
ZPIZakład Plastyki Intermedialnej
ZPGfZakład Projektowania Graficznego
ZRZakład Rysunku
ZRzZakład Rzeźby
PArWPracownia Architektury Wnętrz
IZiKInstytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
ZHSNZakład Historii Sztuki Nowoczesnej
ZHSŚiNZakład Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej
ZKEiDAZakład Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych
ZKiRSNZakład Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej
ZKMiRzPZakład Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej
ZKPiSZakład Konserwacji Papieru i Skóry
ZKwZakład Konserwatorstwa
ZKAZakład Kształcenia Artystycznego
ZMnZakład Muzealnictwa
ZTiTMlZakład Technologii i Technik Malarskich
PrFotPracownia Fotograficzna
PrBKDSOrPracownia Badań i Konserwacji Dzieł Sztuki Orientu
PHAPracownia Historii Architektury
CBKDKCentrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego
BWSzPBiblioteka Wydziału Sztuk Pięknych
WTWydział Teologiczny
KBiblKatedra Biblistyki
KHKiPKatedra Historii Kościoła i Patrologii
KPKNSPKKatedra Pedagogiki, Katolickiej Nauki Społecznej i Prawa Kanonicznego
KTFiDKatedra Teologii Fundamentalnej i Dogmatycznej
PDiBARRiPPracownia Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych
KTMiDKatedra Teologii Moralnej i Duchowości
KTPKatedra Teologii Praktycznej
ZFChrzZakład Filozofii Chrześcijańskiej
BWTBiblioteka Wydziału Teologicznego
ICNTInterdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii
JOJednostki Ogólnouczelniane
ArchArchiwum UMK
BUBiblioteka Uniwersytecka
CWCentrum Weterynarii
GiLAGimnazjum i Liceum Akademickie
UCIUczelniane Centrum Informatyczne UMK
UCNTNUniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania
UCSUniwersyteckie Centrum Sportowe
WNUMKWydawnictwo Naukowe UMK
JMJednostki Międzywydziałowe
SPNJOStudium Praktycznej Nauki Języków Obcych
CUCentra Uniwersyteckie i inne Jednostki Organizacyjne
UCArŚiNUniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
UCBKEŚUniwersyteckie Centrum Badań nad Dziejami Transferu Kultury w Europie Środkowej
UCBNUniwersyteckie Centrum Badań Nieliniowych im. J.P. Schaudera
IZMDInterdyscyplinarny Zespół Metod Datowania
IZOchKŚInterdyscyplinarny Zespół Ochrony i Kształtowania Środowiska
IZOMWWNInterdyscyplinarny Zespół Optycznych Metod Wczesnego Wykrywania Nowotworów
FAMOKrajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO)
AUAdministracja Uniwersytetu
RektoratRektorat
CMCollegium Medicum

Nieaktualne kody jednostek występujące w bazie
(w układzie alfabetycznym wg skrótów)

BCABiblioteka Centrum Astronomii (WFAiIS)
BI-ówBiEBiblioteka Instytutów BOiM oraz EiOŚ (WBiNoZ)
BIArKEtBiblioteka Instytutu Archeologii i Katedry Etnologii (WNH)
BIFlSłBiblioteka Instytutu Filologii Słowiańskiej (WFL)
BIGBiblioteka Instytutu Geografii (WBiNoZ)
BIHiAchBiblioteka Instytutu Historii i Archiwistyki (WNH)
BIJiLBiblioteka Instytutów IJP oraz ILP (WFL)
BIPgBiblioteka Instytutu Pedagogiki (WH)
BIPiSMBiblioteka Instytutów: Politologii oraz Stosunków Międzynarodowych (WH)
BKFlAnBiblioteka Katedry Filologii Angielskiej (WFL)
BKFlGrBiblioteka Katedry Filologii Germańskiej (WFL)
BKFlKlBiblioteka Katedry Filologii Klasycznej (WFL)
BKHSiKBiblioteka Katedry Historii Sztuki i Kultury (WNH)
BWBiNoZBiblioteka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi (WBiNoZ)
BWFilBiblioteka Wydziału Filologicznego (WFL)
BWNPBiblioteka Wydziału Nauk Pedagogicznych (WNP)
CSECentrum Studiów Europejskich UMK im. Jeana Monneta (JO)
GAGimnazjum Akademickie (JO)
IArEtInstytut Archeologii i Etnologii (WNH)
IBOiMInstytut Biologii Ogólnej i Molekularnej (WBiNoZ)
IEiOŚInstytut Ekologii i Ochrony Środowiska (WBiNoZ)
IFSInstytut Filologii Słowiańskiej (WFL)
IGInstytut Geografii (WBiNoZ)
IPgInstytut Pedagogiki (WH)
IPolInstytut Politologii (WH)
ISMInstytut Stosunków Międzynarodowych (WNH)
IZMDBInterdyscyplinarny Zespół Metod Datowania Bezwzględnego (CU)
KAPGKatedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego (WPiA)
KBiINKatedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (WNH)
KChJiRKatedra Chemii Jądrowej i Radiacyjnej (WCh)
KEtKatedra Etnologii (WNH)
KFWKatedra Filozofii Wychowania (WNP)
KHDP-PKatedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych (WPiA)
KHPiPPKatedra Historii Państwa i Prawa Polskiego (WPiA)
KHPNKatedra Historii Prawa Niemieckiego w Polsce (WPiA)
KKmKatedra Kryminalistyki (WPiA)
KMHiLKatedra Marketingu, Handlu i Logistyki (WNEiZ)
KMiHKatedra Marketingu i Handlu (WNEiZ)
KMiZAKatedra Marketingu i Zarządzania Agrobiznesem (WNEiZ)
KMKKatedra Metod Komputerowych (WFAiIS)
KMtKatedra Marketingu (WNEiZ)
KOiPSKatedra Opieki i Profilaktyki Społecznej (WNP)
KOPZKatedra Ogólnych Problemów Zarządzania (WNEiZ)
KPAKatedra Prawa Administracyjnego (WPiA)
KPBFSTKatedra Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego (WPiA)
KPCKatedra Postępowania Cywilnego (WPiA)
KPCiBKatedra Prawa Cywilnego i Bankowego (WPiA)
KPCiMOGKatedra Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego (WPiA)
KPCiPEKatedra Praw Człowieka i Prawa Europejskiego (WPiA)
KPCiRKatedra Prawa Cywilnego i Rolnego (WPiA)
KPCiSKatedra Prawa Cywilnego i Spółdzielczego (WPiA)
KPCRKatedra Prawa Cywilnego i Rodzinnego (WPiA)
KPEiGRKatedra Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej (WNEiZ)
KPgKatedra Pedagogiki (WNP)
KPgSpKatedra Pedagogiki Specjalnej (WNP)
KPHKatedra Prawa Handlowego (WPiA)
KPHPiPKatedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa (WPiA)
KPKKatedra Postępowania Karnego (WPiA)
KPKiKKatedra Prawa Karnego i Kryminologii (WPiA)
KPKiPKKatedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej (WPiA)
KPKnKatedra Prawa Kanonicznego (WPA)
KPMiWKatedra Prawa Międzynarodowego i Wspólnotowego (WPiSM)
KPolKatedra Politologii (WH)
KPPZKatedra Podstawowych Problemów Zarządzania (WNEiZ)
KPRKatedra Prawa Rolnego (WPiA)
KPRiRKatedra Pedagogiki Rehabilitacji i Resocjalizacji (WNP)
KPrMKPracownia Metod Komputerowych IINiB (WNH)
KPRzKatedra Prawa Rzymskiego (WPA)
KPslKatedra Psychologii (WH)
KPSpKatedra Psychopedagogiki Specjalnej (WNP)
KRchKatedra Rachunkowości (WNEiZ)
KSNTKatedra Studiów nad Niepełnosprawnością i Tanatopedagogiki (WNP)
KStMKatedra Stosunków Międzynarodowych (WNH)
KTEKatedra Teorii Ekonomii (WNEiZ)
KTiTKatedra Tanatopedagogiki i Terapii (WNP)
KTOiWKatedra Teorii Opieki i Wychowania (WNP)
KtPPGKatedra Publicznego Prawa Gospodarczego (WPiA)
KZPI-IKatedra Zarządzania Procesami Inwestycyjno-Innowacyjnymi (WNEiZ)
KZPPiPPKatedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Przemysłowym i Polityki Przemysłowej (WNEiZ)
KZRPKatedra Zarządzania Rozwojem Przedsiębiorstwa (WNEiZ)
LORiRLaboratorium Obliczeń Równoległych i Rozproszonych (WMiI)
MCBMiGNMiędzyuczelniane Centrum Biologii Molekularnej i Genetyki Nowotworów (WBiNoZ)
MCFzMMiędzyuczelniane Centrum Fizyki Medycznej (WFAiIS)
MzPMuzeum Przyrodnicze (WBiNoZ)
MzPrzMuzeum Przyrodnicze (WBiOŚ)
OgBtOgród Botaniczny (WBiNoZ)
PABRPracownia Archeologicznych Badań Ratowniczych (WNH)
PBJŻPracownia Badania Jakości Życia (WH)
PBnNZPracownia Badań nad Niepełnosprawnością Złożoną (WNP)
PBnOiTPracownia Badań nad Opieką i Terapią (WNP)
PBnTiEONPracownia Badań nad Terapią i Edukacją Osób Niepełnosprawnych (WNP)
PEDPracownia Edukacji Dorosłych (WNP)
PHWPracownia Historii Wychowania (WNP)
PKChPracownia Kinetyki Chemicznej (WCh)
PMSEPracownia Międzykulturowych Studiów Edukacyjnych (WNP)
PPgFiChPracownia Pedagogiki Filozoficznej i Chrześcijańskiej (WNP)
PPgOiMBPracownia Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań (WNP)
PPgSiPSPracownia Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej (WNP)
PrAlKPracownia Algebry Komputerowej (WMiI)
PrBDPracownia Baz Danych (WMiI)
PrBMiBtchPracownia Biologii Molekularnej i Biotechnologii (WBiNoZ)
PrBMNPracownia Biologii Molekularnej Nowotworów (WBiNoZ)
PrBnLRPracownia Badań nad Literaturą Rosyjską (WFL)
PrBRPracownia Biologii Rozwoju (WBiNoZ)
PrBRozPracownia Biologii Rozwoju (WBiOŚ)
PrBŚLPracownia Biomonitoringu Środowisk Lądowych (WBiNoZ)
PrChPPPracownia Chemicznych Procesów Proekologicznych (WCh)
PrDBPracownia Dydaktyki Biologii (WBiNoZ)
PrDchrPracownia Dendrochronologiczna (WBiNoZ)
PrDFzPracownia Dydaktyki Fizyki (WFAiIS)
PrDSPracownia Dziejów Szkła (WNH)
PrDydPracownia Dydaktyki (WBiNoZ)
PrDydBiNoZPracownia Dydaktyki Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi (WBiNoZ)
PrFbPracownia Fotobiologii (WBiNoZ)
PrFPPracownia Filozofii Przyrody (WH)
PrKGbotPracownia Kartografii Geobotanicznej (WBiNoZ)
PrGnPracownia Genetyki (WBiNoZ)
PrHPracownia Hydrochemiczna (WBiNoZ)
PrHbSPracownia Hydrobiologii Stosowanej (WBiNoZ)
PrHbStPracownia Hydrobiologii Stosowanej (WBiOŚ)
PrHEiKrPracownia Histologii i Embriologii Kręgowców (WBiOŚ)
PrHEKrPracownia Histologii i Embriologii Kręgowców (WBiNoZ)
PrHUMKPracownia Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (WNH)
PrIiAIPracownia Izotopowa i Analizy Instrumentalnej (WBiNoZ)
PrIiAInPracownia Izotopowa i Analizy Instrumentalnej (WBiOŚ)
PrJiKJPracownia Języka i Kultury Japońskiej (WFL)
PrJNPracownia Języka Niemieckiego (WFL)
PrJObPracownia Języków Obcych (WH)
PrKPracownia Krystalochemii (WCh)
PrKArchPracownia Komputeryzacji Archiwów (WNH)
PrKiMMPIPracownia Kryptografii i Matematycznych Metod Przetwarzania Informacji (WMiI)
PrKKbPracownia Kształtowania Krajobrazu (WBiNoZ)
PrKopPracownia Kopernikańska (WNH)
PrMEPracownia Mikroskopii Elektronowej (WBiNoZ)
PrMEiKPracowania Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej (WBiNoZ)
PrMEiKoPracownia Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej (WBiOŚ)
PrMMEiFPracownia Metod Matematycznych Ekonomii i Finansów (WMiI)
PrMNMPracownia Metodyki Nauczania Matematyki (WMiI)
PrMNMiTIPracownia Metodyki Nauczania Informatyki i Technologii Informacyjnej (WMiI)
PrMPEPracownia Modelowania Procesów Ekologicznych (WBiNoZ)
PrPMiMTGPracownia Programowania Matematycznego i Metod Teorii Gier (WMiI)
PrPNJAPracownia Praktycznej Nauki Języka Angielskiego (WFL)
PrRTONPracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych (WH)
PrSAtPracownia Spektroskopii Atomowej (WCh)
PrSiPPracownia Sedymentologii i Paleoekologii (WBiNoZ)
PrSKiEPracownia Studiów Kulturowych i Edukacyjnych (WH)
PrTPracownia Toksykologiczna (WCh)
PrT-EPracownia Tekstologiczno-Edytorska (WFL)
PrTiKPracownia Teledetekcji i Kartografii (WBiNoZ)
PrTiRBPracownia Telematyki i Realizacji Badań (WH)
PRTONPracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych (WNP)
PSiDTPracownia Sedymentologii i Datowania Termoluminescencyjnego (WBiNoZ)
PTiDPracownia Termoluminescencji i Datowania (WFAiIS)
PTOPracownia Teorii Opieki (WNP)
PTWPracownia Teorii Wychowania (WNP)
RSEIRegionalne Studium Edukacji Informatycznej (WMiI)
SJiKWłStudium Języka i Kultury Włoskiej (WFL)
SPStudium Pedagogiczne (JM)
SWFiSStudium Wychowania Fizycznego i Sportu (JM)
WBiNoZWydział Biologii i Nauk o Ziemi (WBiNoZ)
WZSPgWyższe Zawodowe Studium Pedagogiczne (WH)
ZAiESZakład Aksjologii i Etyki Społecznej (WH)
ZAiTZakład Algebry i Topologii (WMiI)
ZAMZakład Analizy Matematycznej (WMiI)
ZApZakład Antropologii (WBiNoZ)
ZAPgZakład Animacji Pedagogicznej (WH)
ZArŚiCzNZakład Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych (WNH)
ZBchZakład Biochemii (WBiNoZ)
ZBfZakład Biofizyki (WBiNoZ)
ZBKmZakład Biologii Komórki (WBiNoZ)
ZBKomZakład Biologii Komórki (WBiOŚ)
ZBMZakład Biofizyki Molekularnej (WFAiIS)
ZBMedZakład Biologii Medycznej (WBiNoZ)
ZBPSZakład Badania Przemian Strukturalnych (WH)
ZBtchZakład Biotechnologii (WBiNoZ)
ZBzMZakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego (WNH)
ZChAZakład Chemii Analitycznej (WCh)
ZChFZakład Chemii Fizycznej (WCh)
ZChJZakład Chemii Jądrowej (WCh)
ZChNZakład Chemii Nieorganicznej (WCh)
ZChOgZakład Chemii Ogólnej (WCh)
ZChOrgZakład Chemii Organicznej (WCh)
ZChŚiEZakład Chemii Środowiska i Ekoanalityki (WCh)
ZDZakład Dydaktyki (WH)
ZDiDPZakład Dyplomacji i Doktryn Politycznych (WNH)
ZDiKSZakład Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (WH)
ZDTiFZakład Dramatu, Teatru i Filmu (WFL)
ZEChZakład Edukacji Chrześcijańskiej (WH)
ZEiTBZakład Egzegezy i Teologii Biblijnej (WT)
ZEiTNTZakład Egzegezy i Teologii Nowego Testamentu (WT)
ZEiTSTZakład Egzegezy i Teologii Starego Testamentu (WT)
ZEnZakład Etnologii (WNH)
ZERiOchPZakład Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody (WBiNoZ)
ZERiOchPrzZakład Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody (WBiOŚ)
ZEUiPPZakład Edukacji Ustawicznej i Pedagogiki Porównawczej (WH)
ZEurZakład Europeistyki (WH)
ZEWschZakład Europy Wschodniej (WNH)
ZEZZakład Ekologii Zwierząt (WBiNoZ)
ZEZachZakład Europy Zachodniej (WNH)
ZFiBMRZakład Fizjologii i Biologii Molekularnej Roślin (WBiNoZ)
ZFiMRZakład Fizjologii i Morfogenezy Roślin (WBiNoZ)
ZFlKiRKAnZakład Filologii Klasycznej i Recepcji Kultury Antycznej (WFL)
ZFMiBZakład Filozofii Moralnej i Bioetyki (WH)
ZFPZakład Filozofii Przyrody (WH)
ZFTiZFZakład Fizyki Technicznej i Zastosowań Fizyki (WFAiIS)
ZFZZakład Fizjologii Zwierząt (WBiNoZ)
ZFzAZakład Fizyki Atomowej (WFAiIS)
ZFzMiSZakład Fizyki Matematycznej i Statystycznej (WFAiIS)
ZFzPZakład Fizyki Półprzewodników (WFAiIS)
ZFzPiFzWZakład Fizyki Półprzewodników i Fizyki Węgla (WFAiIS)
ZGbZakład Gleboznawstwa (WBiNoZ)
ZGEiBRZakład Geografii Ekonomicznej i Badań Regionalnych (WBiNoZ)
ZGFiPCzZakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii Czwartorzędu (WBiNoZ)
ZGiHgZakład Geologii i Hydrogeologii (WBiNoZ)
ZGiPCzZakład Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu (WBiNoZ)
ZGKrZakład Geografii Krajobrazu (WBiNoZ)
ZGmZakład Geomorfologii (WBiNoZ)
ZGnZakład Genetyki (WBiNoZ)
ZGPiPSZakład Gospodarki Przestrzennej i Planowania Strategicznego (WBiNoZ)
ZGSiTZakład Geografii Społecznej i Turystyki (WBiNoZ)
ZHbZakład Hydrobiologii (WBiNoZ)
ZHDiDPZakład Historii Dyplomacji i Doktryn Politycznych (WNH)
ZHeZakład Hellenistyki (WFL)
ZHEdZakład Historii Edukacji (WH)
ZHFfiMSZakład Historii Filozofii i Myśli Społecznej (WH)
ZHiGWZakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej (WBiNoZ)
ZHKSkZakład Historii Krajów Skandynawskich (WNH)
ZHKśZakład Historii Kościoła (WNH)
ZHKśNZakład Historii Kościoła Nowożytnej (WT)
ZHKśSiŚZakład Historii Kościoła Starożytnej i Średniowiecznej (WT)
ZHNiHKSZakład Historii Nowożytnej i Historii Krajów Skandynawskich (WNH)
ZHPiP18-45Zakład Historii Polski i Powszechnej 1918-1944/45 (WNH)
ZHPiPp45Zakład Historii Powszechnej i Polski po 1945 r. (WNH)
ZHPolZakład Hermeneutyki Polityki (WH)
ZHŚ1Zakład I Historii Średniowiecza (WNH)
ZHŚ2Zakład II Historii Średniowiecza (WNH)
ZHUZakład Historii Uzbrojenia (WNH)
ZHWiMPZakład Historii Współczesnej i Myśli Politycznej (WNH)
ZHWiMSZakład Historii Wychowania i Myśli Społecznej (WH)
ZIZakład Italianistyki (WFL)
ZImZakład Immunologii (WBiNoZ)
ZKiBPZakład Kriologii i Badań Polarnych (WBiNoZ)
ZKiPgRZakład Katechetyki i Pedagogiki Religii (WT)
ZKPolZakład Kultury Politycznej (WH)
ZKtZakład Klimatologii (WBiNoZ)
ZKTSIGZakład Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej (WBiNoZ)
ZLaZakład Latynistyki (WFL)
ZLAnZakład Literatury Angielskiej (WFL)
ZLgSZakład Logiki i Semiotyki (WH)
ZLMiPGZakład Logiki Matematycznej i Podstaw Geometrii (WMiI)
ZLSiOśZakład Literatury Staropolskiej i Oświecenia (WFL)
ZMbZakład Mikrobiologii (WBiNoZ)
ZMeZakład Mikroelektroniki (WFAiIS)
ZMiDHZakład Metodologii i Dydaktyki Historii (WNH)
ZMKZakład Metod Komputerowych (WNH)
ZMNLiJPZakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego (WFL)
ZMOFzMZakład Metod Obliczeniowych Fizyki Molekularnej (WFAiIS)
ZMPIZakład Matematycznych Podstaw Informatyki (WMiI)
ZMPolZakład Myśli Politycznej (WH)
ZMStPZakład Międzynarodowych Stosunków Politycznych (WNH)
ZMŚiBZakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii (WBiNoZ)
ZMWiBZakład Mikrobiologii Wód i Biotechnologii (WBiNoZ)
ZODGZamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Grudziądzu (JO)
ZPBiFSTZakład Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego (WPiA)
ZPChZakład Podstaw Chemii (WCh)
ZPdO-WZakład Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej (WH)
ZPgSłZakład Pedagogiki Społecznej (WH)
ZPgSpZakład Pedagogiki Specjalnej (WH)
ZPgSzZakład Pedagogiki Szkolnej (WH)
ZPgWZakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej (WH)
ZPhZakład Prahistorii (WNH)
ZPiAChZakład Patrologii i Antyku Chrześcijańskiego (WT)
ZPKanZakład Prawa Kanonicznego (WT)
ZPolNZakład Polityki Narodowościowej (WH)
ZPPZakład Pedagogiki Pastoralnej (WT)
ZPPgZakład Podstaw Pedagogiki (WH)
ZPrMiWZakład Prawa Międzynarodowego i Wspólnotowego (WNH)
ZPrUbZakład Prawa Ubezpieczeniowego (WPiA)
ZRiFzWZakład Radiospektroskopii i Fizyki Węgla (WFAiIS)
ZRzSZakład Rzeźby Specjalistycznej (WSzP)
ZSBrZakład Studiów Brytyjskich (WFL)
ZScOgiHScZakład Socjologii Ogólnej i Historii Socjologii (WH)
ZSFzGZakład Spektroskopii Fazy Gazowej (WFAiIS)
ZSKiZWZakład Systemów Komunistycznych i Zimnej Wojny (WNH)
ZSMiRZakład Studiów Miejskich i Rekreacji (WBiNoZ)
ZSPolZakład Systemu Politycznego RP (WH)
ZSysPZakład Systemów Politycznych (WH)
ZTChZakład Technologii Chemicznej (WCh)
ZTEiUDZakład Teorii Ergodycznej i Układów Dynamicznych (WMiI)
ZTiGRZakład Taksonomii i Geografii Roślin (WBiNoZ)
ZTiKZakład Teledetekcji i Kartografii (WBiNoZ)
ZTInfZakład Teorii Informacji (WMiI)
ZTKszZakład Technologii Kształcenia (WH)
ZTlDchZakład Teologii Duchowości (WT)
ZTlDiEZakład Teologii Dogmatycznej i Ekumenizmu (WT)
ZTlFiRZakład Teologii Fundamentalnej i Religiologii (WT)
ZTlLitZakład Teologii Liturgii (WT)
ZTlMiKNSZakład Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej (WT)
ZTPiSMZakład Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej (WMiI)
ZTPiMNZakład Teorii Poznania i Metodologii Nauk (WH)
ZTPolZakład Teorii Polityki (WH)
ZTSzZakład Teorii Szkoły (WH)
ZTUWZakład Teorii Układów Wieloelektronowych (WFAiIS)
ZTZZakład Toksykologii Zwierząt (WBiNoZ)
ZTZiUNZakład Teorii Zderzeń i Układów Nieliniowych (WFAiIS)
ZTZwZakład Toksykologii Zwierząt (WBiOŚ)
ZWoKZakład Wiedzy o Kulturze (WFL)
ZWoRZakład Wiedzy o Rosji (WFL)
ZZBZakład Zoologii Bezkręgowców (WBiNoZ)
ZZKZakład Zoologii Kręgowców (WBiNoZ)
Powrót do strony wyszukiwawczej
Strona główna Biblioteki UMK