Bibliografia publikacji pracowników UMK w Toruniu
Wykaz jednostek UMK

Wykaz skrótów i pełnych nazw jednostek organizacyjnych UMK
(stan z 1 września 2014 r.)

WBiOŚWydział Biologii i Ochrony Środowiska
KEiBKatedra Ekologii i Biogeografii
KFRiBtKatedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii
KGiPKKatedra Geobotaniki i Planowania Krajobrazu
MzPrzMuzeum Przyrodnicze
PrBRozPracownia Biologii Rozwoju
PrDydtPracownia Dydaktyki
PrGFPracownia Genomiki Funkcjonalnej
PrHbStPracownia Hydrobiologii Stosowanej
PrIiAInPracownia Izotopowa i Analizy Instrumentalnej
PrMEiKoPracownia Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej
ZAntrZakład Antropologii
ZBiochZakład Biochemii
ZBiofZakład Biofizyki
ZBKomZakład Biologii Komórki
ZBMdZakład Biologii Medycznej
ZERiOchPrzZakład Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody
ZFZwZakład Fizjologii Zwierząt
ZGenZakład Genetyki
ZHydrZakład Hydrobiologii
ZImmZakład Immunologii
ZMbiolZakład Mikrobiologii
ZMŚiBtZakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii
ZTZwZakład Toksykologii Zwierząt
ZZBkZakład Zoologii Bezkręgowców
ZZKrZakład Zoologii Kręgowców
WChWydział Chemii
KChAiSSKatedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej
KChBiKKatedra Chemii Biomateriałów i Kosmetyków
KChFiFPKatedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów
KChiFPKatedra Chemii i Fotochemii Polimerów
KChMAiKKatedra Chemii Materiałów Adsorpcji i Katalizy
KChNiKKatedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej
KChOKatedra Chemii Organicznej
KChŚiBKatedra Chemii Środowiska i Bioanalityki
ZChPPZakład Chemicznych Procesów Proekologicznych
ZChKZakład Chemii Kwantowej
ZKiBZakład Krystalochemii i Biokrystalografii
ZSAtZakład Spektroskopii Atomowej
ZTChemZakład Technologii Chemicznej
PrDChPracownia Dydaktyki Chemii
PrAIPracownia Analiz Instrumentalnych
PKChPracownia Kinetyki Chemicznej
LBŚPLaboratorium Badań Środowiska Pracy
BWChBiblioteka Wydziału Chemii
WFLWydział Filologiczny
IJPInstytut Języka Polskiego
ZHJPZakład Historii Języka Polskiego
ZTJZakład Teorii Języka
ZWJPZakład Współczesnego Języka Polskiego
ILPInstytut Literatury Polskiej
ZALiEPZakład Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej
ZFiLPZakład Folklorystyki i Literatury Popularnej
ZLMPiDZakład Literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego
ZLOZakład Literatury Oświecenia
ZLPRiPZakład Literatury Polskiej Romantyzmu i Pozytywizmu
ZLStZakład Literatury Staropolskiej
ZPLWZakład Polskiej Literatury Współczesnej
ZTEDLZakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich
ZTLZakład Teorii Literatury
PrBEmPracownia Badań Emigracji
PrT-EPracownia Tekstologiczno-Edytorska
CBACentrum Badań Australijskich
CBKCentrum Badań Kanadyjskich
CJKChCentrum Języka i Kultury Chińskiej
KBłKatedra Bałkanistyki
ZJSłiBZakład Języków Słowiańskich i Bałkanistyki
PBPZPEPracownia Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie
KFlAKatedra Filologii Angielskiej
ZAiDJZakład Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego
ZJAnZakład Języka Angielskiego
ZKAnZakład Kultury Anglojęzycznej
ZLAZakład Literatury Anglojęzycznej
PPPracownia Przekładoznawstwa
KFlGrKatedra Filologii Germańskiej
ZGIZakład Germanistyki Interkulturowej
ZJZakład Językoznawstwa
ZLiKDZakład Literatury i Kultury Dawnej
ZLiKXIX/XXZakład Literatury i Kultury XIX i XX wieku
KFlKlKatedra Filologii Klasycznej
KFlRKatedra Filologii Romańskiej
ZJRomZakład Języków Romańskich
ZLRomZakład Literatur Romańskich
KFlSKatedra Filologii Słowiańskiej
ZJRZakład Języka Rosyjskiego
ZKSłZakład Komparatystyki Słowiańskiej
ZLSłZakład Literatur Słowiańskich
PrGdPracownia Glottodydaktyki
KIKatedra Italianistyki
KJiCGKatedra Języka i Cywilizacji Greckiej
KKultKatedra Kulturoznawstwa
ZAKZakład Antropologii Kultury
ZDiTZakład Dramatu i Teatru
ZFiKAZakład Filmu i Kultury Audiowizualnej
PrJiKArPracownia Języka i Kultury Arabskiej
PrJiKJPracownia Języka i Kultury Japońskiej
MOSH Międzynarodowy Ośrodek Studiów Helleńskich KOINONEMA
SKiJPdOStudium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców
WFAiISWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
IFzInstytut Fizyki
ZBiFMZakład Biofizyki i Fizyki Medycznej
ZDFzZakład Dydaktyki Fizyki
ZFAMiOZakład Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej
ZFzMZakład Fizyki Matematycznej
ZFzPiFzWZakład Fizyki Półprzewodników i Fizyki Węgla
ZFTiZFZakład Fizyki Technicznej i Zastosowań Fizyki
ZMKwZakład Mechaniki Kwantowej
ZOelZakład Optoelektroniki
BIFzBiblioteka Instytutu Fizyki
CACentrum Astronomii
KAAKatedra Astronomii i Astrofizyki
KRdKatedra Radioastronomii
KISKatedra Informatyki Stosowanej
WHWydział Humanistyczny
IFfInstytut Filozofii
ZaiESZakład Aksjologii i Etyki Społecznej
ZAnFfZakład Antropologii Filozoficznej
ZEsZakład Estetyki
ZFMiBZakład Filozofii Moralnej i Bioetyki
ZFNZakład Filozofii Nauki
ZFfPZakład Filozofii Polityki
ZFfWZakład Filozofii Współczesnej
ZHFZakład Historii Filozofii
ZKiEZakład Kognitywistyki i Epistemologii
IScInstytut Socjologii
ZBKlZakład Badań Kultury
ZIGrZakład Interesów Grupowych
ZPSłZakład Polityki Społecznej
ZSEiMZakład Socjologii Edukacji i Młodzieży
ZScNZakład Socjologii Nauki
ZScORZakład Socjologii Obszarów Rustykalnych
ZScOgiHScZakład Socjologii Ogólnej i Historii Socjologii
PrJObPracownia Języków Obcych
PrTiRBPracownia Telematyki i Realizacji Badań
BWHBiblioteka Wydziału Humanistycznego
KLgKatedra Logiki
ZLFZakład Logiki Filozoficznej
ZSLZakład Semiotyki Logicznej
WMiIWydział Matematyki i Informatyki
KAiGKatedra Algebry i Geometrii
KNAMiTKatedra Nieliniowej Analizy Matematycznej i Topologii
KTEiUDKatedra Teorii Ergodycznej i Układów Dynamicznych
KTPiASKatedra Teorii Prawdopodobieństwa i Analizy Stochastycznej
ZAFZakład Analizy Funkcjonalnej
ZBDZakład Baz Danych
ZKOSZakład Kombinatoryki i Obliczeń Symbolicznych
ZLMiTWZakład Lingwistyki Matematycznej i Teorii Współbieżności
ZMNIiTIZakład Metodyki Nauczania Informatyki i Technologii Informacyjnej
ZMNMZakład Metodyki Nauczania Matematyki
ZObRiRZakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych
ZRwRZakład Równań Różniczkowych
ZSMiADZakład Statystyki Matematycznej i Analizy Danych
ZTInfZakład Teorii Informacji
PrAlKPracownia Algebry Komputerowej
PMFiTGPracownia Matematyki Finansowej i Teorii Gier
PrMNPSOPracownia Metod Numerycznych i Przetwarzania Sygnałów i Obrazów
PrSOpPracownia Systemów Operacyjnych
PrSSPracownia Systemów Sieciowych
LESKLaboratorium Eksploatacji Systemu Komputerowego
RSEIRegionalne Studium Edukacji Informatycznej
BWMiIBiblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki
WNEiZWydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
KDBKatedra Doskonałości Biznesowej
KEiSKatedra Ekonometrii i Statystyki
KEKatedra Ekonomii
KGZPKatedra Gospodarowania Zasobami Pracy
KIESRKatedra Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych
KINKatedra Inwestycji i Nieruchomości
KLogKatedra Logistyki
KMiHKatedra Marketingu i Handlu
KRchKatedra Rachunkowości
KZFKatedra Zarządzania Finansami
KZPKatedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
BWNEiZBiblioteka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
WNHWydział Nauk Historycznych
IArchInstytut Archeologii
ZArAtZakład Archeologii Antycznej
ZArAchZakład Archeologii Architektury
ZArPwZakład Archeologii Podwodnej
ZAPŚiNZakład Archeologii Późnego Średniowiecza i Nowożytności
ZAWŚZakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza
ZEBiŻZakład Epok Brązu i Żelaza
ZMEKZakład Młodszej Epoki Kamienia
ZSŚEKZakład Starszej i Środkowej Epoki Kamienia
PABRPracownia Archeologicznych Badań Ratowniczych
PrDiKPracownia Dokumentacji i Konserwacji
PrDSPracownia Dziejów Szkła
PrMKIArPracownia Metod Komputerowych (Instytut Archeologii)
PrRSPPracownia Rekonstrukcji Środowiska Przyrodniczego
PTPracownia Traseologii
BIABiblioteka Instytutu Archeologii
IHiAchInstytut Historii i Archiwistyki
ZAchwZakład Archiwistyki
ZDHWoSZakład Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie
ZHEWZakład Historii Europy Wschodniej
ZHGZakład Historii Gospodarczej
ZHKBZakład Historii Krajów Bałtyckich
ZHKNZakład Historii Krajów Niemieckich
ZHNaZakład Historii Nauki
ZHNZakład Historii Nowożytnej
ZHPiP18-45Zakład Historii Polski i Powszechnej 1918-1944/45
ZHPiPp45Zakład Historii Powszechnej i Polski po 1945 r.
ZHSZakład Historii Starożytnej
ZHŚZakład Historii Średniowiecza
ZHWZakład Historii Wojskowej
ZH19wZakład Historii XIX wieku
ZMHWoKZakład Metodologii Historii i Wiedzy o Kulturze
ZNPHZakład Nauk Pomocniczych Historii
ZZDiIAZakład Zarządzania Dokumentacją i Informacji Archiwalnej
ZŹiEZakład Źródłoznawstwa i Edytorstwa
PrKopPracownia Kopernikańska
PrAHMPracownia Atlasu Historycznego Miast
IINiBInstytut Informacji Naukowej i Bibliologii
ZBCBZakład Bibliotekarstwa, Czytelnictwa i Biblioterapii
ZINZakład Informacji Naukowej
ZKDiWZakład Książki Dawnej i Współczesnej
ZWoPZakład Wiedzy o Prasie
KPrMKPracownia Metod Komputerowych (Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii)
KEtAKKatedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
KHSiKKatedra Historii Sztuki i Kultury
ZHKlZakład Historii Kultury
ZHSKPEZakład Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji
ZHSzNZakład Historii Sztuki Nowoczesnej
ZHSzNżZakład Historii Sztuki Nowożytnej
ZHSzŚZakład Historii Sztuki Średniowiecznej
WNoZiWydział Nauk o Ziemi
KGHKatedra Geologii i Hydrogeologii
KGiKKatedra Geomatyki i Kartografii
KGiPCzKatedra Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu
PSPPracownia Sedymentologii i Paleoekologii
KGiKKKatedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu
KGPiTKatedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu
KHiGWKatedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej
KMiKlKatedra Meteorologii i Klimatologii
KSMiRRKatedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego
WNPWydział Nauk Pedagogicznych
KDiMwEKatedra Dydaktyki i Mediów w Edukacji
KEDKatedra Edukacji Dorosłych
KFWKatedra Filozofii Wychowania
KHMPKatedra Historii Myśli Pedagogicznej
KMBPKatedra Metodologii Badań Pedagogicznych
KOiPSKatedra Opieki i Profilaktyki Społecznej
KPRiRKatedra Pedagogiki Rehabilitacji i Resocjalizacji
KPgSKatedra Pedagogiki Szkolnej
KPrSKatedra Pracy Socjalnej
KPsKatedra Psychologii
KPSpKatedra Psychopedagogiki Specjalnej
KSEiPgSKatedra Socjologii Edukacji i Pedagogiki Społecznej
WPSMWydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
KBWMKatedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Międzynarodowego
KdzKSKatedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
KEurKatedra Europeistyki
KEWKatedra Europy Wschodniej
KHPolKatedra Hermeneutyki Polityki
KHDKatedra Historii Dyplomacji
KHSMKatedra Historii Stosunków Międzynarodowych
KKPolKatedra Konfliktów Politycznych
KMSPolKatedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych
KMPolKatedra Myśli Politycznej
KPMiEKatedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
KSPolRPKatedra Systemu Politycznego RP
KTKRKatedra Teorii Kultury i Religii
KTPolKatedra Teorii Polityki
CSEurCentrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta
BWPSMBiblioteka Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych
WPiAWydział Prawa i Administracji
KHDP-PiPNKatedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego
KHPiPPKatedra Historii Państwa i Prawa Polskiego
KKmKatedra Kryminalistyki
KPCKatedra Postępowania Cywilnego
KPKKatedra Postępowania Karnego
KPHPiPKatedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa
KPCzKatedra Praw Człowieka
KPAKatedra Prawa Administracyjnego
KPBFSTKatedra Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego
KPCiBKatedra Prawa Cywilnego i Bankowego
KPCiMOGKatedra Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego
ZPMedZakład Prawa Medycznego
ZPMZakład Prawa Morskiego
KPCRKatedra Prawa Cywilnego i Rodzinnego
KPEKatedra Prawa Europejskiego
KPFPKatedra Prawa Finansów Publicznych
KPHKatedra Prawa Handlowego
KPKnKatedra Prawa Kanonicznego
KPKiKKatedra Prawa Karnego i Kryminologii
KPKiPKKatedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej
KPKsKatedra Prawa Konstytucyjnego
KPMKatedra Prawa Międzynarodowego
KPOchŚKatedra Prawa Ochrony Środowiska
KPPKatedra Prawa Pracy
KPRzKatedra Prawa Rzymskiego
KPUbKatedra Prawa Ubezpieczeniowego
KtPPGKatedra Publicznego Prawa Gospodarczego
KTPiPKatedra Teorii Prawa i Państwa
CBCCentrum Badań nad Cyberprzestępczością
CSWCentrum Studiów Wyborczych
BWPiABiblioteka Wydziału Prawa i Administracji
WSzPWydział Sztuk Pięknych
IArInstytut Artystyczny
ZEArtZakład Edukacji Artystycznej
ZGfZakład Grafiki
ZMlZakład Malarstwa
PrWPracownia Witrażownictwa
ZPIZakład Plastyki Intermedialnej
ZPGfZakład Projektowania Graficznego
ZRZakład Rysunku
ZRzZakład Rzeźby
IZiKInstytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
ZHSNZakład Historii Sztuki Nowoczesnej
ZHSŚiNZakład Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej
ZKEiDAZakład Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych
ZKiRSNZakład Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej
ZKMiRzPZakład Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej
ZKPiSZakład Konserwacji Papieru i Skóry
ZKwZakład Konserwatorstwa
ZKAZakład Kształcenia Artystycznego
ZMnZakład Muzealnictwa
ZTiTMlZakład Technologii i Technik Malarskich
PrFotPracownia Fotograficzna
PrBKDSOrPracownia Badań i Konserwacji Dzieł Sztuki Orientu
PHAPracownia Historii Architektury
CBKDKCentrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego
BWSzPBiblioteka Wydziału Sztuk Pięknych
WTWydział Teologiczny
KBiblKatedra Biblistyki
KHKiPKatedra Historii Kościoła i Patrologii
KPKNSPKKatedra Pedagogiki, Katolickiej Nauki Społecznej i Prawa Kanonicznego
KTFiDKatedra Teologii Fundamentalnej i Dogmatycznej
PDiBARRiPPracownia Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i
KTMiDKatedra Teologii Moralnej i Duchowości
KTPKatedra Teologii Praktycznej
ZFChrzZakład Filozofii Chrześcijańskiej
BWTBiblioteka Wydziału Teologicznego
JOJednostki Ogólnouczelniane
ArchArchiwum UMK
BUBiblioteka Uniwersytecka
UCIUczelniane Centrum Informatyczne UMK
ICNTInterdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii
UCNTNUniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania
UCSUniwersyteckie Centrum Sportowe
WNUMKWydawnictwo Naukowe UMK
ZODGZamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Grudziądzu
GiLAGimnazjum i Liceum Akademickie
JMJednostki Międzywydziałowe
SPNJOStudium Praktycznej Nauki Języków Obcych
CUCentra Uniwersyteckie i inne Jednostki Organizacyjne
UCArŚiNUniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
UCBKEŚUniwersyteckie Centrum Badań nad Dziejami Transferu Kultury w Europie
UCBNUniwersyteckie Centrum Badań Nieliniowych im. J.P. Schaudera
IZMDInterdyscyplinarny Zespół Metod Datowania
IZOMWWNInterdyscyplinarny Zespół Optycznych Metod Wczesnego Wykrywania
FAMOKrajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO)
AUAdministracja Uniwersytetu
RektoratRektorat
CMCollegium Medicum

Nieaktualne kody jednostek występujące w bazie
(w układzie alfabetycznym wg skrótów)

BCABiblioteka Centrum Astronomii (WFAiIS)
BI-ówBiEBiblioteka Instytutów BOiM oraz EiOŚ (WBiNoZ)
BIArKEtBiblioteka Instytutu Archeologii i Katedry Etnologii (WNH)
BIFlSłBiblioteka Instytutu Filologii Słowiańskiej (WFL)
BIGBiblioteka Instytutu Geografii (WBiNoZ)
BIHiAchBiblioteka Instytutu Historii i Archiwistyki (WNH)
BIJiLBiblioteka Instytutów IJP oraz ILP (WFL)
BIPgBiblioteka Instytutu Pedagogiki (WH)
BIPiSMBiblioteka Instytutów: Politologii oraz Stosunków Międzynarodowych (WH)
BKFlAnBiblioteka Katedry Filologii Angielskiej (WFL)
BKFlGrBiblioteka Katedry Filologii Germańskiej (WFL)
BKFlKlBiblioteka Katedry Filologii Klasycznej (WFL)
BKHSiKBiblioteka Katedry Historii Sztuki i Kultury (WNH)
BWBiNoZBiblioteka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi (WBiNoZ)
BWFilBiblioteka Wydziału Filologicznego (WFL)
BWNPBiblioteka Wydziału Nauk Pedagogicznych (WNP)
CSECentrum Studiów Europejskich UMK im. Jeana Monneta (JO)
GAGimnazjum Akademickie (JO)
IArEtInstytut Archeologii i Etnologii (WNH)
IBOiMInstytut Biologii Ogólnej i Molekularnej (WBiNoZ)
IEiOŚInstytut Ekologii i Ochrony Środowiska (WBiNoZ)
IFSInstytut Filologii Słowiańskiej (WFL)
IGInstytut Geografii (WBiNoZ)
IPgInstytut Pedagogiki (WH)
IPolInstytut Politologii (WH)
ISMInstytut Stosunków Międzynarodowych (WNH)
IZMDBInterdyscyplinarny Zespół Metod Datowania Bezwzględnego (CU)
IZOchKŚInterdyscyplinarny Zespół Ochrony i Kształtowania Środowiska (CU)
KAPGKatedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego (WPiA)
KBiINKatedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (WNH)
KChJiRKatedra Chemii Jądrowej i Radiacyjnej (WCh)
KEtKatedra Etnologii (WNH)
KHDP-PKatedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych (WPiA)
KHPNKatedra Historii Prawa Niemieckiego w Polsce (WPiA)
KMHiLKatedra Marketingu, Handlu i Logistyki (WNEiZ)
KMiZAKatedra Marketingu i Zarządzania Agrobiznesem (WNEiZ)
KMKKatedra Metod Komputerowych (WFAiIS)
KMtKatedra Marketingu (WNEiZ)
KOPZKatedra Ogólnych Problemów Zarządzania (WNEiZ)
KPCiPEKatedra Praw Człowieka i Prawa Europejskiego (WPiA)
KPCiRKatedra Prawa Cywilnego i Rolnego (WPiA)
KPCiSKatedra Prawa Cywilnego i Spółdzielczego (WPiA)
KPEiGRKatedra Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej (WNEiZ)
KPgKatedra Pedagogiki (WNP)
KPgSpKatedra Pedagogiki Specjalnej (WNP)
KPMiWKatedra Prawa Międzynarodowego i Wspólnotowego (WPiSM)
KPolKatedra Politologii (WH)
KPPZKatedra Podstawowych Problemów Zarządzania (WNEiZ)
KPRKatedra Prawa Rolnego (WPiA)
KPslKatedra Psychologii (WH)
KStMKatedra Stosunków Międzynarodowych (WNH)
KTChKatedra Technologii Chemicznej (WCh)
KTEKatedra Teorii Ekonomii (WNEiZ)
KTOiWKatedra Teorii Opieki i Wychowania (WNP)
KZPI-IKatedra Zarządzania Procesami Inwestycyjno-Innowacyjnymi (WNEiZ)
KZPPiPPKatedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Przemysłowym i Polityki Przemysłowej
KZRPKatedra Zarządzania Rozwojem Przedsiębiorstwa (WNEiZ)
LORiRLaboratorium Obliczeń Równoległych i Rozproszonych (WMiI)
MCBMiGNMiędzyuczelniane Centrum Biologii Molekularnej i Genetyki Nowotworów
MCFzMMiędzyuczelniane Centrum Fizyki Medycznej (WFAiIS)
MzPMuzeum Przyrodnicze (WBiNoZ)
OgBtOgród Botaniczny (WBiNoZ)
PBnNZPracownia Badań nad Niepełnosprawnością Złożoną (WNP)
PBnOiTPracownia Badań nad Opieką i Terapią (WNP)
PBnTiEONPracownia Badań nad Terapią i Edukacją Osób Niepełnosprawnych (WNP)
PEDPracownia Edukacji Dorosłych (WNP)
PHWPracownia Historii Wychowania (WNP)
PMSEPracownia Międzykulturowych Studiów Edukacyjnych (WNP)
PPgFiChPracownia Pedagogiki Filozoficznej i Chrześcijańskiej (WNP)
PPgOiMBPracownia Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań (WNP)
PPgSiPSPracownia Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej (WNP)
PrBDPracownia Baz Danych (WMiI)
PrBMiBtchPracownia Biologii Molekularnej i Biotechnologii (WBiNoZ)
PrBMNPracownia Biologii Molekularnej Nowotworów (WBiNoZ)
PrBnLRPracownia Badań nad Literaturą Rosyjską (WFL)
PrBRPracownia Biologii Rozwoju (WBiNoZ)
PrBŚLPracownia Biomonitoringu Środowisk Lądowych (WBiNoZ)
PrChPPPracownia Chemicznych Procesów Proekologicznych (WCh)
PrDBPracownia Dydaktyki Biologii (WBiNoZ)
PrDchrPracownia Dendrochronologiczna (WBiNoZ)
PrDFzPracownia Dydaktyki Fizyki (WFAiIS)
PrDydPracownia Dydaktyki (WBiNoZ)
PrDydBiNoZPracownia Dydaktyki Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi (WBiNoZ)
PrFbPracownia Fotobiologii (WBiNoZ)
PrFPPracownia Filozofii Przyrody (WH)
PrGBotPracownia Kartografii Geobotanicznej (WBiNoZ)
PrGnPracownia Genetyki (WBiNoZ)
PrHPracownia Hydrochemiczna (WBiNoZ)
PrHbSPracownia Hydrobiologii Stosowanej (WBiNoZ)
PrHEiKrPracownia Histologii i Embriologii Kręgowców (WBiOŚ)
PrHEKrPracownia Histologii i Embriologii Kręgowców (WBiNoZ)
PrHUMKPracownia Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (WNH0
PrIiAIPracownia Izotopowa i Analizy Instrumentalnej (WBiNoZ)
PrJNPracownia Języka Niemieckiego (WFL)
PrKPracownia Krystalochemii (WCh)
PrKArchPracownia Komputeryzacji Archiwów (WNH)
PrKiMMPIPracownia Kryptografii i Matematycznych Metod Przetwarzania Informacji (WmiI)
PrKKbPracownia Kształtowania Krajobrazu (WBiNoZ)
PrMEPracownia Mikroskopii Elektronowej (WBiNoZ)
PrMEiKPracowania Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej (WBiNoZ)
PrMMEiFPracownia Metod Matematycznych Ekonomii i Finansów (WMiI)
PrMNMPracownia Metodyki Nauczania Matematyki (WMiI)
PrMNMiTIPracownia Metodyki Nauczania Informatyki i Technologii Informacyjnej (WMiI)
PrMPEPracownia Modelowania Procesów Ekologicznych (WBiNoZ)
PrPMiMTGPracownia Programowania Matematycznego i Metod Teorii Gier (WMiI)
PrPNJAPracownia Praktycznej Nauki Języka Angielskiego (WFL)
PrRTONPracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych (WH)
PrSAtPracownia Spektroskopii Atomowej (WCh)
PrSiPPracownia Sedymentologii i Paleoekologii (WBiNoZ)
PrSKiEPracownia Studiów Kulturowych i Edukacyjnych (WH)
PrTPracownia Toksykologiczna (WCh)
PrTiKPracownia Teledetekcji i Kartografii (WBiNoZ)
PRTONPracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych (WNP)
PTOPracownia Teorii Opieki (WNP)
PTWPracownia Teorii Wychowania (WNP)
SJiKWłStudium Języka i Kultury Włoskiej (WFL)
SPStudium Pedagogiczne (JM)
SWFiSStudium Wychowania Fizycznego i Sportu (JM)
WBiNoZWydział Biologii i Nauk o Ziemi (WBiNoZ)
WZSPgWyższe Zawodowe Studium Pedagogiczne (WH)
ZAiTZakład Algebry i Topologii (WMiI)
ZAMZakład Analizy Matematycznej (WMiI)
ZApZakład Antropologii (WBiNoZ)
ZAPgZakład Animacji Pedagogicznej (WH)
ZArŚiCzNZakład Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych (WNH)
ZBchZakład Biochemii (WBiNoZ)
ZBfZakład Biofizyki (WBiNoZ)
ZBKmZakład Biologii Komórki (WBiNoZ)
ZBMZakład Biofizyki Molekularnej (WFAiIS)
ZBMedZakład Biologii Medycznej (WBiNoZ)
ZBPSZakład Badania Przemian Strukturalnych (WH)
ZBtchZakład Biotechnologii (WBiNoZ)
ZBzMZakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego (WNH)
ZChAZakład Chemii Analitycznej (WCh)
ZChFZakład Chemii Fizycznej (WCh)
ZChJZakład Chemii Jądrowej (WCh)
ZChNZakład Chemii Nieorganicznej (WCh)
ZChOgZakład Chemii Ogólnej (WCh)
ZChOrgZakład Chemii Organicznej (WCh)
ZChŚiEZakład Chemii Środowiska i Ekoanalityki (WCh)
ZDZakład Dydaktyki (WH)
ZDiDPZakład Dyplomacji i Doktryn Politycznych (WNH)
ZDiKSZakład Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (WH)
ZDTiFZakład Dramatu, Teatru i Filmu (WFL)
ZEChZakład Edukacji Chrześcijańskiej (WH)
ZEiTBZakład Egzegezy i Teologii Biblijnej (WT)
ZEiTNTZakład Egzegezy i Teologii Nowego Testamentu (WT)
ZEiTSTZakład Egzegezy i Teologii Starego Testamentu (WT)
ZEkZakład Etyki (WH)
ZEnZakład Etnologii (WNH)
ZERiOchPZakład Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody (WbiNoZ)
ZEUiPPZakład Edukacji Ustawicznej i Pedagogiki Porównawczej (WH)
ZEurZakład Europeistyki (WH)
ZEWschZakład Europy Wschodniej (WNH)
ZEZZakład Ekologii Zwierząt (WBiNoZ)
ZEZachZakład Europy Zachodniej (WNH)
ZFiBMRZakład Fizjologii i Biologii Molekularnej Roślin (WBiNoZ)
ZFiMRZakład Fizjologii i Morfogenezy Roślin (WBiNoZ)
ZFlKiRKAnZakład Filologii Klasycznej i Recepcji Kultury Antycznej (WFL)
ZFPZakład Filozofii Przyrody (WH)
ZFZZakład Fizjologii Zwierząt (WBiNoZ)
ZFzAZakład Fizyki Atomowej (WFAiIS)
ZFzMiSZakład Fizyki Matematycznej i Statystycznej (WFAiIS)
ZFzPZakład Fizyki Półprzewodników (WFAiIS)
ZGbZakład Gleboznawstwa (WBiNoZ)
ZGEiBRZakład Geografii Ekonomicznej i Badań Regionalnych (WBiNoZ)
ZGFiPCzZakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii Czwartorzędu (WBiNoZ)
ZGiHgZakład Geologii i Hydrogeologii (WBiNoZ)
ZGiPCzZakład Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu (WBiNoZ)
ZGKrZakład Geografii Krajobrazu (WBiNoZ)
ZGmZakład Geomorfologii (WBiNoZ)
ZGnZakład Genetyki (WBiNoZ)
ZGPiPSZakład Gospodarki Przestrzennej i Planowania Strategicznego (WBiNoZ)
ZGSiTZakład Geografii Społecznej i Turystyki (WBiNoZ)
ZHbZakład Hydrobiologii (WBiNoZ)
ZHDiDPZakład Historii Dyplomacji i Doktryn Politycznych (WNH)
ZHeZakład Hellenistyki (WFL)
ZHEdZakład Historii Edukacji (WH)
ZHFfiMSZakład Historii Filozofii i Myśli Społecznej (WH)
ZHiGWZakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej (WBiNoZ)
ZHKSkZakład Historii Krajów Skandynawskich (WNH)
ZHKśZakład Historii Kościoła (WNH)
ZHKśNZakład Historii Kościoła Nowożytnej (WT)
ZHKśSiŚZakład Historii Kościoła Starożytnej i Średniowiecznej (WT)
ZHNiHKSZakład Historii Nowożytnej i Historii Krajów Skandynawskich (WNH)
ZHPolZakład Hermeneutyki Polityki (WH)
ZHŚ1Zakład I Historii Średniowiecza (WNH)
ZHŚ2Zakład II Historii Średniowiecza (WNH)
ZHUZakład Historii Uzbrojenia (WNH)
ZHWiMPZakład Historii Współczesnej i Myśli Politycznej (WNH)
ZHWiMSZakład Historii Wychowania i Myśli Społecznej (WH)
ZIZakład Italianistyki (WFL)
ZImZakład Immunologii (WBiNoZ)
ZKiBPZakład Kriologii i Badań Polarnych (WBiNoZ)
ZKiPgRZakład Katechetyki i Pedagogiki Religii (WT)
ZKPolZakład Kultury Politycznej (WH)
ZKtZakład Klimatologii (WBiNoZ)
ZKTSIGZakład Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej (WBiNoZ)
ZLaZakład Latynistyki (WFL)
ZLAnZakład Literatury Angielskiej (WFL)
ZLgSZakład Logiki i Semiotyki (WH)
ZLMiPGZakład Logiki Matematycznej i Podstaw Geometrii (WMiI)
ZLSiOśZakład Literatury Staropolskiej i Oświecenia (WFL)
ZMbZakład Mikrobiologii (WBiNoZ)
ZMeZakład Mikroelektroniki (WFAiIS)
ZMiDHZakład Metodologii i Dydaktyki Historii (WNH)
ZMKZakład Metod Komputerowych (WNH)
ZMNLiJPZakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego (WFL)
ZMOFzMZakład Metod Obliczeniowych Fizyki Molekularnej (WFAiIS)
ZMPIZakład Matematycznych Podstaw Informatyki (WMiI)
ZMPolZakład Myśli Politycznej (WH)
ZMStPZakład Międzynarodowych Stosunków Politycznych (WNH)
ZMŚiBZakład Mikrobiologii Środowiskowej i Biotechnologii (WBiNoZ)
ZMWiBZakład Mikrobiologii Wód i Biotechnologii (WBiNoZ)
ZPBiFSTZakład Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego (WPiA)
ZPChZakład Podstaw Chemii (WCh)
ZPdO-WZakład Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej (WH)
ZPgSłZakład Pedagogiki Społecznej (WH)
ZPgSpZakład Pedagogiki Specjalnej (WH)
ZPgSzZakład Pedagogiki Szkolnej (WH)
ZPgWZakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej (WH)
ZPhZakład Prahistorii (WNH)
ZPiAChZakład Patrologii i Antyku Chrześcijańskiego (WT)
ZPKanZakład Prawa Kanonicznego (WT)
ZPolNZakład Polityki Narodowościowej (WH)
ZPPZakład Pedagogiki Pastoralnej (WT)
ZPPgZakład Podstaw Pedagogiki (WH)
ZPrMiWZakład Prawa Międzynarodowego i Wspólnotowego (WNH)
ZPrUbZakład Prawa Ubezpieczeniowego (WPiA)
ZRiFzWZakład Radiospektroskopii i Fizyki Węgla (WFAiIS)
ZRzSZakład Rzeźby Specjalistycznej (WSzP)
ZSBrZakład Studiów Brytyjskich (WFL)
ZSFzGZakład Spektroskopii Fazy Gazowej (WFAiIS)
ZSKiZWZakład Systemów Komunistycznych i Zimnej Wojny (WNH)
ZSMiRZakład Studiów Miejskich i Rekreacji (WBiNoZ)
ZSPolZakład Systemu Politycznego RP (WH)
ZSysPZakład Systemów Politycznych (WH)
ZTChZakład Technologii Chemicznej (WCh)
ZTEiUDZakład Teorii Ergodycznej i Układów Dynamicznych (WMiI)
ZTiGRZakład Taksonomii i Geografii Roślin (WBiNoZ)
ZTiKZakład Teledetekcji i Kartografii (WBiNoZ)
ZTKszZakład Technologii Kształcenia (WH)
ZTlDchZakład Teologii Duchowości (WT)
ZTlDiEZakład Teologii Dogmatycznej i Ekumenizmu (WT)
ZTlFiRZakład Teologii Fundamentalnej i Religiologii (WT)
ZTlLitZakład Teologii Liturgii (WT)
ZTlMiKNSZakład Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej (WT)
ZTPiSMZakład Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej (WMiI)
ZTPiMNZakład Teorii Poznania i Metodologii Nauk (WH)
ZTPolZakład Teorii Polityki (WH)
ZTSzZakład Teorii Szkoły (WH)
ZTUWZakład Teorii Układów Wieloelektronowych (WFAiIS)
ZTZZakład Toksykologii Zwierząt (WBiNoZ)
ZTZiUNZakład Teorii Zderzeń i Układów Nieliniowych (WFAiIS)
ZWoKZakład Wiedzy o Kulturze (WFL)
ZWoRZakład Wiedzy o Rosji (WFL)
ZZBZakład Zoologii Bezkręgowców (WBiNoZ)
ZZKZakład Zoologii Kręgowców (WBiNoZ)
Powrót do strony wyszukiwawczej
Strona główna Biblioteki UMK